هتل های خارجی

هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
باکو +۹۹۴ ۱۲ ۳۱۰ ۳۹ ۳۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
باکو +۹۹۴ ۱۲ ۵۶۵ ۱۹ ۷۲
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
باکو +۹۹۴ ۱۲ ۴۰۴ ۴۴ ۸۸
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
باکو +۹۹۴ ۱۲ ۵۰۲ ۸۱ ۰۸
باکو +۹۹۴ ۵۵ ۲۸۵ ۰۰ ۵۲
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
باکو +۹۹۴ ۱۲ ۳۱۰ ۳۹ ۲۹
کوش آداسی
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوش آداسی
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
تفلیس
تفلیس +۹۹۵ ۳۲ ۲۰۵ ۴۲ ۵۳
تفلیس
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
تفلیس +۹۹۵ ۵۹۹ ۱۸ ۳۲ ۳۲
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۶۱۲ ۷۷ ۵۰
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۶۱۰ ۰۷ ۸۴
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۹۱۱ ۰۶ ۲۳
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۲۲۳ ۰۲ ۴۹
بالی +۶۲ ۳۶۱ ۷۵۶۷۲۹
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوش آداسی +۹۰ ۸۵۰ ۲۰۳ ۳۰۱۶
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۶۴۵ ۰۰ ۴۴
بالی +۶۲ ۳۶۱ ۸۴۶۶۸۸۸
سن پترزبورگ +۷ ۴۹۵ ۱۸۱-۹۹-۰۰
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
کوالالامپور
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۷۸۵ ۲۸۲۸
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
بلغارستان +۳۵۹ ۵۲ ۳۶۳ ۱۴۱
مالدیو +۹۶۰ ۶۷۶-۰۰۱۱
مسکو +۷ ۴۹۹ ۲۵۲-۳۶-۶۶
پاتایا +۶۶ ۳۸ ۴۸۹ ۴۸۸
سنگاپور
سری لانکا +۹۴ ۹۱۵ ۲۲۰ ۰۰۰
هوشی‌مین +۸۴ ۲۸ ۳۸۴۳ ۹۹۹۹
بالی
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۶۸۸ ۹۶۸۸
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۹۸۵۰۰۰
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
تفلیس +۹۹۵ ۵۹۹ ۷۷ ۱۸ ۸۸
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
تفلیس +۹۹۵ ۳۲ ۲۷۰ ۰۲ ۳۱
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
وارنا +۳۵۹ ۸۷۷ ۱۰۸ ۱۵۱
پاریس +۳۳ ۱ ۴۰ ۶۸ ۱۲ ۳۴
بوداپست +۳۶ ۱ ۴۷۷ ۷۲۰۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
زوریخ +۴۱ ۴۴ ۴۳۷ ۹۹ ۰۰
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۶۴۱۲۳۴
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۹۸۵۰۰۰
مسقط +۹۶۸ ۲۲ ۳۴۲۲۲۲
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۶۶۰۶۶۰
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۳۹۴۸۰۰
مسقط +۹۶۸ ۲۲ ۰۸۰۵۵۵
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۵۱۱۸۰۰
مسقط +۹۶۸ ۹۷۰۵ ۶۳۱۹
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۴۵۳۳۹۹
مسقط +۹۶۸ ۲۲ ۰۳۳۳۳۳
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۳۹۷۵۰۰
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۴۸۹۸۹۰
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۴۲۴۴۰۰
وارنا +۳۵۹ ۵۲ ۳۵۸ ۷۷۷
بوداپست +۳۶ ۱ ۵۱۰ ۳۴۰۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
رم +۳۹ ۰۶ ۴۴۴ ۱۲۳۵
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
پاریس +۳۳ ۱ ۴۰ ۴۷ ۴۸ ۴۹
آنتالیا +۹۰ ۲۴۲ ۳۵۲ ۳۳ ۳۳
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
باکو
باتومی +۹۹۵ ۵۵۱ ۳۳ ۶۶ ۷۷
باتومی +۹۹۵ ۵۷۱ ۱۱ ۱۱ ۴۴
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
آلانیا +۹۰ ۲۴۲ ۷۶۳ ۰۵ ۰۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
بارسلون +۳۴ ۹۳۶ ۰۰ ۳۱ ۰۰
هلند +۳۱ ۲۰ ۶۲۳ ۱۲۳۱
بوداپست +۳۶ ۱ ۳۹۸ ۶۴۰۰
دبی +۹۷۱ ۴ ۲۲۲ ۲۲۰۲
دبی +۹۷۱ ۴ ۲۰۴ ۲۳۰۰
فیلیپین +۶۳ ۹۱۷ ۳۰۶ ۶۹۸۴
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
پالاوان +۶۳ ۴۸ ۴۳۴ ۴۳۳۸
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
مانیل +۶۳ ۲ ۵۲۲ ۱۵۱۵
آنتالیا +۹۰ ۲۴۲ ۵۱۱ ۹۵ ۱۷
دبی +۹۷۱ ۴ ۳۹۹ ۹۹۴۴
دبی +۹۷۱ ۴ ۲۹۴ ۶۶۷۷
دبی +۹۷۱ ۴ ۲۲۴ ۸۰۵۵
آنتالیا +۹۰ ۲۴۲ ۲۱۲ ۱۱ ۹۷
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
مسکو +۷ ۴۹۵ ۲۳۴-۱۲-۰۶
دبی +۹۷۱ ۴ ۲۲۲ ۶۶۸۸
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
ارمنستان +۳۷۴ ۱۱ ۵۳۰۰۵۳
بالی +۶۲ ۳۶۱ ۷۳۰۳۴۶
پوکت +۶۶ ۷۶ ۶۸۱ ۶۸۱
پوکت +۶۶ ۷۶ ۶۳۷ ۷۷۰
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
پوکت +۶۶ ۷۶ ۶۸۱ ۷۸۹
پوکت +۶۶ ۷۶ ۳۴۳ ۲۳۱
پوکت +۶۶ ۷۶ ۶۸۵ ۰۸۸
کازان +۷ ۸۴۳ ۲۷۹-۳۰-۰۰
کازان +۷ ۸۴۳ ۵۶۷-۵۸-۰۰
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
بالی +۶۲ ۲۱ ۴۲۶۰۰۶۶
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
رم +۳۹ ۰۶ ۴۰۴۱ ۲۰۰۰
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
بدروم +۹۰ ۲۵۲ ۳۱۹ ۲۰ ۹۷
بلغارستان +۳۵۹ ۸۸ ۲۹۰ ۷۳۰۸
اکراین +۳۸۰ ۴۴ ۳۲۲ ۸۸۸۸
اکراین +۳۸۰ ۴۴ ۲۷۸ ۲۸۰۴
اکراین +۳۸۰ ۴۴ ۵۶۸ ۴۰ ۱۷
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
اکراین
مارماریس +۹۰ ۲۵۲ ۴۲۴ ۰۳ ۴۹
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
مارماریس +۹۰ ۲۵۲ ۴۱۷ ۳۳ ۷۹
مالدیو +۹۶۰ ۶۶۴-۲۹۰۳
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
بنتوتا +۹۴ ۱۱۴ ۳۳۴ ۸۳۴

پربازدیدترین هتل ها

Yuvam hotel

یووام

هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نام شهر: استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۵۲۳ ۷۷ ۶۴
نمایش

Ferman Hilal

فرمان هیلال

هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نام شهر: استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۵۶ ۱۳ ۸۰
نمایش
 

کامل ترین لیست هتل های خارجی

مهمترین چالشی که در هنگام خرید تورهای خارجی و داخلی ذهن مسافران را به خود مشغول می کند، انتخاب هتل خوب با قیمت و شرایط مناسب می باشد. در این قسمت از سایت فاینداتور کاملترین لیست هتل های خارجی مربوط به کشورهای مختلف ارائه شده است. شما می توانید با مراجعه به ابتدای همین صفحه توضیحات هر هتل را مشاهده نمائید؛ در نهایت سطح قیمت و خدمات چند هتل را با یکدیگر مقایسه کنید تا با خیال آسوده سفرتان را آغاز کنید.

مقایسه هتل های خارجی

در صفحه لیست هتل های خارجی فاینداتور یک فیلتر ساده و کاربردی برای مسافران و کاربران قرار داده شده است. شما می توانید به راحتی نام شهر و یا هتل مورد علاقه‌تان را جستجو کنید تا لیست کاملی از اطلاعات مربوط به آن در اختیار شما قرار بگیرد. به طور مثال، شما قبل از خرید تور استانبول یا تور ارمنستان به صفحه هتل های خارجی فاینداتور مراجعه کنید، با استفاده از فلیترهای بالای صفحه، نام شهر مورد نظرتان (استانبول یا ایروان) را وارد کنید تا لیست کاملی از هتل ها و مراکز اقامتی آن شهر برای شما نمایش داده شود. حالا نوبت آن رسیده است که چند هتل را بررسی کنید و انتخاب نهایی را انجام دهید. اگر هتل خاصی مدنظر شما نمی‌باشد بهتر است ابتدا به لیست تورهای فاینداتور مراجعه کنید. در صفحه تورهای خارجی یا با مراجعه به منو سایت فاینداتور ابتدا تور مسافرتی را با قیمت دلخواه انتخاب کنید و سپس هتل های مرتبط با همان پکیچ را مقایسه نمائید.
در باکس دیگر امکان جستجوی نام هتل نیز برای کاربران فراهم شده است. بعضی از کاربران فاینداتور جز افرادی هستند که بسیار سفر می کنند و تجربه خرید انواع تورهای خارجی و تورهای ایرانگردی را دارند و یا از طریق آشنایان خود درباره مزایای اقامت در یک هتل خاص شنیده اند. این افراد می توانند نام انگلیسی هتل مورد نظرشان را جستجو کنند. پس از آن به صفحه توضیحات هتل مربوطه وارد شده تا اطلاعات لازم را مطالعه کنند. در این قسمت می توانید عکس های متنوع از بخش های مختلف هتل را نیز مشاهده کنید و امکانات هتل را بررسی نمائید.

انواع هتل های خارجی

آشنایی با انواع هتل ها و اقامتگاه های دنیا برای کاربران فاینداتور اهمیت فراوانی دارند به همین دلیل در مجله گردشگری فاینداتور نیز یک بخش مجزا به معرفی برترین و معروف ترین اقامتگاه ها و هتل های دنیا اختصاص داده ایم. شما می توانید با مراجعه به دسته هتل و کمپینگ با برترین هتل های کشورهای توریستی دنیا آشنا شوید.
Loading