هتل های خارجی

هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
بلاروس +۳۷۵ ۱۷ ۲۲۶ ۷۸ ۵۵
مالدیو +۹۶۰ ۷۹۳-۳۲۳۱
مادرید
پاریس
مادرید
مسقط +۹۶۸ ۷۲۵۰ ۰۳۵۱
مسقط +۹۶۸ ۲۲ ۵۱۵۵۵۵
مسقط +۹۶۸ ۹۷۰۵ ۶۳۱۹
مسقط +۹۶۸ ۲۲ ۳۷۷۷۷۷
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۲۷۴۴۰۰
بنتوتا +۹۴ ۳۴۲ ۲۲۸ ۱۱۳
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
کوش آداسی
دوحه +۹۷۴ ۴۴۴۶ ۲۲۲۲
دوحه +۹۷۴ ۴۰۳۱ ۳۳۳۳
دوحه +۹۷۴ ۴۴۰۸ ۷۷۷۷
دوحه +۹۷۴ ۴۴۴۸ ۱۲۳۴
دوحه +۹۷۴ ۴۴۸۵ ۴۴۴۴
دوحه +۹۷۴ ۴۴۴۶ ۰۰۰۰
کلومبو +۹۴ ۱۱۲ ۴۲۲ ۰۰۱
کلومبو +۹۴ ۱۱۲ ۳۷۵ ۳۷۵
کلومبو +۹۴ ۱۱۲ ۵۵۰ ۲۰۰
کندی +۹۴ ۸۱۴ ۴۷۴ ۰۲۲
کندی +۹۴ ۸۱۲ ۲۳۳ ۲۲۷
بنتوتا +۹۴ ۳۴۲ ۲۳۷ ۶۱۲
بنتوتا +۹۴ ۹۱۲ ۲۶۵ ۱۵۰
مالدیو +۹۶۰ ۹۱۱-۸۳۳۳
مالدیو +۹۶۰ ۹۵۵ ۵۵۴۰
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
مالدیو +۹۶۰ ۶۵۶-۱۰۱۰
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
تفلیس +۹۹۵ ۵۹۹ ۹۵ ۸۰ ۲۵
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
تفلیس +۹۹۵ ۵۵۷ ۷۲ ۸۹ ۴۷
نایروبی +۲۵۴ ۷۱۹ ۰۹۶۰۰۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
آگرا +۹۱ ۵۶۲ ۲۲۳ ۱۰۰۰
آگرا +۹۱ ۵۶۲ ۲۳۳ ۳۳۳۳
جیپور +۹۱ ۱۴۱ ۴۵۱ ۰۰۰۰
دبی +۹۷۱ ۴ ۳۲۹ ۸۹۸۲
دبی +۹۷۱ ۴ ۲۹۷ ۷۰۴۲
دبی +۹۷۱ ۴ ۲۲۹ ۲۸۰۴
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
تفلیس +۹۹۵ ۵۹۱ ۹۷ ۵۷ ۴۱
تفلیس +۹۹۵ ۵۹۱ ۹۵ ۲۸ ۸۲
تفلیس +۹۹۵ ۳۲ ۲۲۵ ۲۰ ۲۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
ایروان +۳۷۴ ۹۴ ۶۹۵۹۰۴
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
وان +۹۰ ۴۳۲ ۲۲۲ ۴۰ ۴۰
وان +۹۰ ۴۳۲ ۵۰۲ ۴۳ ۴۳
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
ترابزون +۹۰ ۴۶۲ ۷۱۱ ۴۱ ۷۰
ترابزون +۹۰ ۴۶۲ ۳۴۴ ۷۲ ۲۲
آنتالیا +۹۰ ۲۴۲ ۴۴۴ ۶۶ ۰۷
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
تفلیس +۹۹۵ ۵۷۱ ۳۳ ۳۱ ۱۱
تفلیس +۹۹۵ ۵۵۵ ۱۳ ۰۶ ۶۱
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
تفلیس +۹۹۵ ۳۲ ۲۴۴ ۸۸ ۴۴
آنتالیا +۹۰ ۵۳۱ ۸۲۶ ۴۴ ۳۷
آنتالیا +۹۰ ۲۴۲ ۷۱۰ ۰۹ ۰۰
گوا +۹۱ ۸۰۵۵۵ ۰۱۲۳۴
گوا +۹۱ ۸۳۲ ۲۲۷ ۵۳۳۱
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
گوا +۹۱ ۹۵۰۳۰ ۰۰۰۴۴
گوا +۹۱ ۸۳۲ ۷۱۱ ۲۴۲۴
گوا +۹۱ ۸۳۲ ۶۶۹ ۸۸۸۸
گوا +۹۱ ۸۳۲ ۲۷۲ ۱۲۳۴
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۶۱۸ ۰۶ ۰۰
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۴۲۰ ۰۷ ۰۵
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۶۸۱ ۰۰ ۳۳
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۶۴۵ ۰۷ ۲۵
دبی +۹۷۱ ۴ ۲۰۱ ۸۹۹۹
دبی +۹۷۱ ۴ ۵۰۱ ۹۰۰۰
دبی +۹۷۱ ۴ ۴۳۶ ۶۶۶۶
ایروان +۳۷۴ ۹۹ ۲۱۷۱۹۷
مالدیو +۹۶۰ ۹۱۴-۳۶۲۶
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
مالدیو +۹۶۰ ۳۳۵-۰۶۶۱
وارنا +۳۵۹ ۸۸۹ ۲۹۹ ۱۹۴
سن پترزبورگ +۷ ۹۲۱ ۰۹۴-۲۱-۵۵
سن پترزبورگ +۳۹ ۰۶ ۸۳۰۰۱۱
سن پترزبورگ +۷ ۸۱۲ ۳۸۰-۴۰-۰۰
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۳۴ ۳۳ ۱۳
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۳۰ ۰۱ ۱۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۵۶ ۹۰ ۹۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
ایروان +۳۷۴ ۶۰ ۴۴۱۷۷۷
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
ایروان +۳۷۴ ۱۰ ۵۸۰۵۰۵
بانکوک +۶۶ ۰۲ ۳۳۳ ۱۳۵۰
پاتایا +۶۶ ۹۱ ۷۶۱ ۵۳۳۵
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
پوکت +۶۶ ۷۶ ۳۴۵ ۲۳۴
باتومی +۹۹۵ ۵۹۳ ۴۸ ۳۴ ۴۳
باتومی +۹۹۵ ۴۲۲ ۲۱ ۲۵ ۳۰
دیدم +۹۰ ۲۵۶ ۸۲۱ ۰۲ ۰۲
باتومی +۹۹۵ ۵۵۸ ۰۱ ۰۵ ۴۵
باتومی +۹۹۵ ۵۹۹ ۲۹ ۹۴ ۶۹
باتومی +۹۹۵ ۵۵۷ ۰۹ ۵۰ ۰۰
باتومی +۹۹۵ ۵۷۷ ۵۰ ۴۵ ۰۶
باتومی +۹۹۵ ۴۲۲ ۲۲ ۵۷ ۹۰
باتومی +۹۹۵ ۴۲۲ ۲۳ ۲۰ ۲۰
پاتایا +۶۶ ۳۸ ۱۸۲ ۳۴۵

پربازدیدترین هتل ها

Yuvam hotel

یووام

هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نام شهر: استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۵۲۳ ۷۷ ۶۴
نمایش

Ferman Hilal

فرمان هیلال

هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نام شهر: استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۵۶ ۱۳ ۸۰
نمایش
 

کامل ترین لیست هتل های خارجی

مهمترین چالشی که در هنگام خرید تورهای خارجی و داخلی ذهن مسافران را به خود مشغول می کند، انتخاب هتل خوب با قیمت و شرایط مناسب می باشد. در این قسمت از سایت فاینداتور کاملترین لیست هتل های خارجی مربوط به کشورهای مختلف ارائه شده است. شما می توانید با مراجعه به ابتدای همین صفحه توضیحات هر هتل را مشاهده نمائید؛ در نهایت سطح قیمت و خدمات چند هتل را با یکدیگر مقایسه کنید تا با خیال آسوده سفرتان را آغاز کنید.

مقایسه هتل های خارجی

در صفحه لیست هتل های خارجی فاینداتور یک فیلتر ساده و کاربردی برای مسافران و کاربران قرار داده شده است. شما می توانید به راحتی نام شهر و یا هتل مورد علاقه‌تان را جستجو کنید تا لیست کاملی از اطلاعات مربوط به آن در اختیار شما قرار بگیرد. به طور مثال، شما قبل از خرید تور استانبول یا تور ارمنستان به صفحه هتل های خارجی فاینداتور مراجعه کنید، با استفاده از فلیترهای بالای صفحه، نام شهر مورد نظرتان (استانبول یا ایروان) را وارد کنید تا لیست کاملی از هتل ها و مراکز اقامتی آن شهر برای شما نمایش داده شود. حالا نوبت آن رسیده است که چند هتل را بررسی کنید و انتخاب نهایی را انجام دهید. اگر هتل خاصی مدنظر شما نمی‌باشد بهتر است ابتدا به لیست تورهای فاینداتور مراجعه کنید. در صفحه تورهای خارجی یا با مراجعه به منو سایت فاینداتور ابتدا تور مسافرتی را با قیمت دلخواه انتخاب کنید و سپس هتل های مرتبط با همان پکیچ را مقایسه نمائید.
در باکس دیگر امکان جستجوی نام هتل نیز برای کاربران فراهم شده است. بعضی از کاربران فاینداتور جز افرادی هستند که بسیار سفر می کنند و تجربه خرید انواع تورهای خارجی و تورهای ایرانگردی را دارند و یا از طریق آشنایان خود درباره مزایای اقامت در یک هتل خاص شنیده اند. این افراد می توانند نام انگلیسی هتل مورد نظرشان را جستجو کنند. پس از آن به صفحه توضیحات هتل مربوطه وارد شده تا اطلاعات لازم را مطالعه کنند. در این قسمت می توانید عکس های متنوع از بخش های مختلف هتل را نیز مشاهده کنید و امکانات هتل را بررسی نمائید.

انواع هتل های خارجی

آشنایی با انواع هتل ها و اقامتگاه های دنیا برای کاربران فاینداتور اهمیت فراوانی دارند به همین دلیل در مجله گردشگری فاینداتور نیز یک بخش مجزا به معرفی برترین و معروف ترین اقامتگاه ها و هتل های دنیا اختصاص داده ایم. شما می توانید با مراجعه به دسته هتل و کمپینگ با برترین هتل های کشورهای توریستی دنیا آشنا شوید.
Loading