تور مرسین فیلتر

  • عنوان
  • قیمت از
  • مدت سفر
  • آژانس
  • تلفن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
فلات پارس گیتی ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۷تا۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
هیرمان گشت کبیر سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۹تا۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۱تا۱۴۰۱/۰۳/۲۷
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
بنیامین پرواز ایران ایر تور
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۸تا۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵ شب
هیرمان گشت کبیر قشم ایر
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۶
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۲تا۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۳تا۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۴تا۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۵تا۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۶تا۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۷تا۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۸تا۱۴۰۱/۰۳/۱۳
۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۹تا۱۴۰۱/۰۳/۱۴
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۰تا۱۴۰۱/۰۳/۱۵
۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۱تا۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۲تا۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۳تا۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۴تا۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۵تا۱۴۰۱/۰۳/۲۰
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۶تا۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۷تا۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۸تا۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۹تا۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۱تا۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۲تا۱۴۰۱/۰۳/۲۷
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۳تا۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۴تا۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۵تا۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۶تا۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ شب
فلات پارس گیتی ماهان
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۵تا۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۳ شب
بنیامین پرواز آسمان
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
بنیامین پرواز پگاسوس
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۶
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
فلات پارس گیتی ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۶
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۶تا۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۳ شب
الماس خاورمیانه ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۷۵۰۷۷۲ تاریخ های تور
۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۶تا۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۱تا۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ شب
فلات پارس گیتی ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۰تا۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۳تا۱۴۰۱/۰۳/۰۷
{{level1.price | commaSeparated(',') | persianNumber}}{{level1.currency}}
{{level1.startDate |persianNumber}} الی {{level1.endDate |persianNumber}} {{level1.duration |persianNumber}} شب
{{level1.travelAgency.title}} {{level1.transportCompanyTitle}}
{{level1.travelAgency.tel| persianNumber}} تاریخ های تور
{{level1.title | persianNumber}}
{{level2.price | commaSeparated(',') | persianNumber}} {{level1.currency}}
{{level2.duration |persianNumber}}شب
{{level2.startDateFa| persianNumber}}تا{{level2.endDateFa| persianNumber}}

شهر مرسین ترکیه

مرسین یکی از شهرهای کمتر شناخته شده کشور ترکیه است که در جنوب این سرزمین و در کرانه دریای مدیترانه قرار دارد. نزدیک ترین شهر به مرسین ترکیه آداناست و از این شهر امکان سفر به جزیره قبرس نیز وجود دارد. مرسین از دیرباز از نظر داشتن بندر بزرگ تجاری شهرت داشت زیرا مرسین دومین بندر بزرگ در سراسر ترکیه را دارد اما در سال گذشته نام شهر مرسین به عنوان یک شهر توریستی برای جذب گردشگرانی که برای تفریح به ترکیه می روند نیز بر سر زبانها افتاده و در زمره تورهای ترکیه قرار گرفته است.
مرسین موقعیت استراتژیکی برای بازرگانی و تجارت دارد به همین خاطر جای تعجب نیست که مشهور باشد اما حالا مرسین به خاطر داشتن ساختمان های مدرن، سواحل زیبا و آبهای نیلگون و اقامتگاه های مناسب می تواند مقصد خوبی برای سفرهای تفریحی باشد. اگر آرزوی قدم زدن بر روی سواحل تمیز دریای مدیترانه را در سر می پرورانید، شهر مرسین می تواند مکان خوبی برای شما باشد.
نقشه شهر مرسین ترکیه

تور زمینی مرسین ترکیه

امروزه سفر زمینی به شهرهای مختلف ترکیه در میان هموطنان ایرانی ما باب شده است و قبل تر بیان کردیم که تور زمینی وان، تور زمینی ارزروم و حتی تور زمینی استانبول و تور زمینی آنتالیا نیز اجرا می شوند و حالا تور زمینی مرسین هم به این فهرست اضافه شده است. برای خرید یا رزرو تور زمینی و هوایی مرسین می توانید به بخش بالای همین صفحه مراجعه کنید، در صورتی که آژانسهای معتبر ایران تور مرسین را ارائه داده باشند، می توانید قیمت ها و ویژگی هایشان را در همین صفحه مشاهده کنید.

فاصله مرسین یا شهرهای مهم ترکیه

از آنجایی که موقعیت جغرافیایی مرسین برای برخی شما عزیزان مشخص نیست، فاصله این شهر را از شهرهای مهم کشور ترکیه بیان می کنم:

فاصله مرسین تا آدانا

144 کیلومتر که با اتومبیل شخصی 2 ساعت راه است

فاصله مرسین تا استانبول

944 کیلومتر که با اتومبیل حدود 10 ساعت راه است

فاصله مرسین تا آنتالیا

482 کیلومتر که با اتومبیل 7 ساعت و 30 دقیقه راه است

فاصله مرسین تا وان

946 کیلومتر که با اتومبیل حدود 11 ساعت و 15 دقیقه راه است

فاصله مرسین تا قونیه

355 کیلومتر که با اتومبیل شخصی حدود 4 ساعت راه است

فاصله مرسین تا آنکارا

497 کیلومتر که با اتومبیل حدود 5 ساعت و 15 دقیقه راه است

قیمت تور مرسین

قیمت تور مرسین مانند تمامی تورهای مسافرتی بستگی به عوامل مختلفی دارد که مهمترین آنها مدت اقامت، وسایل نقلیه، هتل محل اقامت و زمان سفر و... هستند. برای آن که بتوانید به روزترین قیمت تورهای مرسین را داشته باشید لطفا به بالای این صفحه مراجعه کنید.

تور نوروز مرسین

اگر در فکر خرید تور مسافرتی برای تعطیلات نوروز پیش رو هستید، باید بگویم که خوشبختانه به محض ارائه این تورها توسط آژانسهای معتبر تور نوروز مرسین در فاینداتور به نمایش در خواهد آمد و امکان خرید و رزرو آنها وجود خواهد داشت.
مرسین ترکیه

سوالات متداول تور مرسین

فاصله شهر مرسین ترکیه تا آنکارا چقدر است؟

497 کیلومتر که با اتومبیل حدود 5 ساعت و 15 دقیقه راه است.

قیمت تور مرسین ترکیه چقدر است؟

قیمت تور مرسین مانند تمامی تورهای مسافرتی بستگی به عوامل مختلفی دارد که مهمترین آنها مدت اقامت، وسایل نقلیه، هتل محل اقامت و زمان سفر و... هستند. برای آن که بتوانید به روزترین قیمت تورهای مرسین را داشته باشید لطفا به همین صفحه مراجعه کنید.

فاصله مرسین تا شهر وان ترکیه چقدر است؟

946 کیلومتر که با اتومبیل حدود 11 ساعت و 15 دقیقه راه است.

فاصله مرسین تا استانبول چقدر است؟

944 کیلومتر که با اتومبیل حدود 10 ساعت راه است.

مرسین ترکیه دقیقا کجاست؟

مرسین یکی از شهرهای کمتر شناخته شده کشور ترکیه است که در جنوب این سرزمین و در کرانه دریای مدیترانه قرار دارد. نزدیک ترین شهر به مرسین ترکیه آداناست و از این شهر امکان سفر به جزیره قبرس نیز وجود دارد. مرسین از دیرباز از نظر داشتن بندر بزرگ تجاری شهرت داشت زیرا مرسین دومین بندر بزرگ در سراسر ترکیه را دارد اما در سال گذشته نام شهر مرسین به عنوان یک شهر توریستی برای جذب گردشگرانی که برای تفریح به ترکیه می روند نیز بر سر زبانها افتاده و در زمره تورهای ترکیه قرار گرفته است.

Loading