هتل های مالزی

کوالالامپور
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
پنانگ +۶۰ ۴-۸۸۱ ۱۷۱۱
پنانگ +۶۰ ۴-۳۷۱ ۸۸۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۰۳۱ ۰۳۶۰
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۶۹۳ ۲۹۹۹
کوالالامپور
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۴۳ ۷۰۰۵
کوالالامپور
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
کوالالامپور
پنانگ +۶۰ ۴-۸۸۶ ۱۹۱۱
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
کوالالامپور
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۷۸۵ ۲۸۲۸
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۶۸۸ ۹۶۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۷۲۷ ۲۲۸۸
هتل ۱ ستاره هتل ۱ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۴۳ ۰۱۱۲
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
مالزی +۶۰ ۳-۴۰۴۳ ۵۵۵۵
مالزی +۶۰ ۳-۸۰۲۳ ۳۰۰۰
پنانگ +۶۰ ۴-۸۹۲ ۸۰۰۰
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۷۸۵ ۱۱۱۱
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۴۸ ۹۱۶۶
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۴۷ ۹۸۹۸
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۴۳ ۵۰۰۰
کوالالامپور +۶۰ ۱۲-۳۹۰ ۲۳۳۹
هتل ۲ ستاره هتل ۲ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۹۲۲۴ ۲۷۴۴
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۱۰ ۲۹۸۳
کوالالامپور
پنانگ +۶۰ ۴-۸۸۶ ۲۲۸۸
پنانگ +۶۰ ۴-۳۳۲ ۲۰۰۰
کوالالامپور
کوالالامپور +۶۰۳ - ۲۶۰۳ ۱۱۳۳
کوالالامپور (+۶۰)۳۲۷۷۸۳۳۳۳
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰۳ ۲۶۰۳ ۱۹۹۹
کوالالامپور +۶۰۳ ۲۷۲۶ ۳۹۸۸
پنانگ +۶۰۴ ۲۵۹ ۸۸۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۷۲ ۷۲۷۲
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۶۱۴ ۸۰۰۰
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۷۷۸ ۸۸۸۸
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۴۲۵۶ ۳۲۸۸
کوالالامپور +۶۰۳ ۲۰۲۲ ۶۸۸۸
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶ ۰۳ ۲۱۶۴ ۸۰۰۰
لنکاوی +۶۰۴ ۹۶۶ ۲۲۲۳
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰-۳-۲۷۲۰ ۳۸۸۸
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰۳ ۲۰۲۲ ۳۳۵۵
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۶۹۳ ۹۸۸۸
کوالالامپور +۶۰۳-۲۶۱۵-۹۰۰۰
کوالالامپور +۹۴ ۳۱۴ ۸۷۷ ۱۰۰
پنانگ +۶۰ ۴-۶۲۸ ۲۸۸۸
لنکاوی +۶۰ ۴-۹۶۰ ۸۸۸۸
لنکاوی +۶۰ ۴-۹۵۵ ۶۸۸۸
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
پنانگ +۶۰ ۴-۲۵۵ ۱۰۰۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۵ ۶۳۴۵ ۲۲۳۳
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور
کوالالامپور + ۶۰ (۳) ۲۱۱۷ ۸۰۰۰
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۰۳۸ ۰۰۰۰
آفاموسا +۶۰ ۶-۵۵۲ ۰۸۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۶-۶۴۸ ۲۸۲۸
پنانگ +۶۰ ۴-۸۹۰ ۹۳۰۰
پنانگ +۶۰۴۸۹۲۷۱۱۱
پنانگ +(۶)۰۴-۸۹۹ ۹۹۹۹
پنانگ +۶۰ ۴-۸۸۶ ۶۶۶۶
پنانگ +۶۰ ۴-۸۸۶ ۲۲۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۰۲۶ ۸۱۸۱
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۰۲۸ ۸۸۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۸۲ ۱۲۳۴
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۴۱ ۹۹۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۲۷۳ ۹۹۳۳
کوالالامپور +۶۰ ۱-۸۰۰-۸۲-۸۸۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳ ۷۴۹۲ ۸۰۰۰
کوالالامپور +۶۰ ۳ ۷۴۹۲ ۸۰۰۰
پنانگ +۶۰ ۴ ۸۸۱ ۱۱۳۳
پنانگ +۶۰ ۴ ۸۸۶ ۱۹۱۱
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۰۳۱ ۳۸۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۳۳۲ ۷۷۷۷
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۰۳۱ ۰۳۶۰
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۴۳ ۷۰۰۱
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۷۸۸ ۸۸۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۶۱۴ ۸۰۰۰
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۶۹۴ ۱۷۱۷
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
لنکاوی +۶۰ ۴-۹۵۹ ۱۰۸۸
لنکاوی +۶۰ ۴-۹۵۹ ۱۰۳۳
لنکاوی +۶۰ ۴-۹۵۲ ۸۰۰۰
لنکاوی +۶۰ ۳-۶۲۰۱ ۱۰۵۵
لنکاوی +۶۰ ۴ ۹۵۵ ۶۶۰۰
کوالالامپور +۶۰ ۳ ۲۳۳۲ ۷۷۷
کوالالامپور +۶۰ ۳ ۴۲۵۳ ۲۸۸۸
پنانگ +۶۰ ۴-۹۵۵ ۳۰۳۰
لنکاوی +۶۰ ۴-۹۵۲ ۹۹۹۹
لنکاوی +۶۰ ۴-۹۵۹ ۳۲۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳ ۲۰۲۳ ۲۱۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳ ۲۱۱۷ ۴۸۸۸
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳ ۲۳۳۲ ۹۸۸۸
کوالالامپور +۶۰ ۳ ۲۲۶۸ ۱۱۸۸
پنانگ +۶۰ ۴ ۸۹۲ ۳۳۳۳
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
پنانگ +۶۰ ۴ ۲۵۵ ۱۰۰۰
پنانگ +۶۰ ۴ ۲۳۸ ۰۰۰۰
پنانگ +۶۰ ۴ ۸۸۱ ۲۱۲۳

پربازدیدترین هتل ها

Yuvam hotel

یووام

هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نام شهر: استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۵۲۳ ۷۷ ۶۴
نمایش

Ferman Hilal

فرمان هیلال

هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نام شهر: استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۵۶ ۱۳ ۸۰
نمایش

هتل های مالزی

Loading