هتل های خارجی

آلانیا +۹۰ ۲۴۲ ۵۱۱ ۲۸ ۷۷
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
آلانیا +۹۰ ۵۳۲ ۴۶۰ ۹۹ ۵۱
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
سنگاپور +۶۵ ۶۷۳۸ ۱۱۸۸
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۶۱۸ ۱۴ ۴۱
استانبول +۹۰ ۵۵۳ ۸۵۷ ۵۵ ۶۳
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۹۶۸ ۲۰ ۲۰
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۴۴ ۲۰ ۱۹
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۳۰۵ ۱۰ ۰۰
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۱۶ ۱۸ ۱۸
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۳۱ ۲۹ ۲۱
استانبول +۹۰ ۳۲۱۴۴۴۴
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۳۸ ۲۸ ۸۵
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
استانبول
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۳۶۱ ۹۰ ۷۵
پاریس +۳۳ ۱ ۶۴ ۶۳ ۳۳ ۳۳
رم +۳۹ ۰۶ ۵۹۸۵۹۱
تفلیس +۹۹۵ ۵۵۵ ۲۷ ۵۴ ۷۲
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
تفلیس
تفلیس +۹۹۵ ۵۵۵ ۰۳ ۱۰ ۳۲
سامویی +۶۶ ۷۷ ۲۷۰ ۶۷۰
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
سامویی ۶۶ (۰) ۷۷ ۹۱۵۰۰۰
سامویی +۶۶ ۷۷ ۹۵۰ ۵۳۱
سامویی +۶۶ ۷۷ ۴۱۳ ۷۴۴
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۶۹۵ ۵۵ ۵۶
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۳۴ ۵۱ ۶۲
تفلیس +۹۹۵ ۵۵۱ ۰۳ ۳۳ ۳۰
آنتالیا +۹۰ ۲۴۲ ۳۵۰ ۰۶ ۳۸
پکن +۸۶ ۱۰ ۸۵۸۵ ۸۸۸۸
ایروان +۳۷۴ ۴۴ ۵۰۱۰۰۲
سنگاپور +۶۵ ۶۲۹۷ ۹۸۸۸
سنگاپور +۶۵ ۶۲۵۲ ۶۸۸۸
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
دبی +۹۷۱ ۴ ۳۰۸ ۰۰۰۰
پوکت +۶۶ ۷۶ ۳۶۴ ۷۲۸
بلغارستان +۳۵۹ ۵۲ ۷۰۷ ۲۰۰
تفلیس +۹۹۵ ۵۵۷ ۳۲ ۷۷ ۱۴
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
تفلیس +۹۹۵ ۵۹۱ ۹۷ ۷۹ ۹۶
سن پترزبورگ +۷ ۸۰۰ ۵۵۵-۸۵-۷۶
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
وان +۹۰۵۴۵۶۲۵۶۵۲۱
وان +۹۰ ۴۳۲ ۲۱۴ ۱۴ ۴۲
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۴۷۳۹۰۰
مسقط +۹۶۸ ۲۴ ۶۹۱۲۰۰
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۳۵۶ ۳۰ ۸۰
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۵۰۶ ۰۸ ۰۸
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۲۵ ۲۵ ۹۷
استانبول
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۲۵ ۸۰ ۶۱
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۵۲۹ ۵۰ ۳۰
سنگاپور
سنگاپور +۶۵ ۶۳۳۸ ۴۲۲۲
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
سنگاپور +۶۵ ۶۲۹۳ ۶۱۲۹
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
کوالالامپور +۶۰ ۳-۲۱۴۳ ۷۰۰۵
شیان +۸۶ ۲۹ ۸۷۹۲ ۸۸۸۸
چنگدو +۸۶ ۸۶۲۸۸۶۲۵۳۶۶۶
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
پکن +۸۶ ۱۰ ۸۸۸۶ ۹۹۹۹
سن پترزبورگ +۷ ۹۱۱ ۰۹۷-۹۷-۵۳
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
باکو +۹۹۴ ۱۲ ۴۶۴ ۸۶ ۱۷
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
باکو +۹۹۴ ۵۰ ۸۷۰ ۲۳ ۲۳
استانبول +۹۰ ۵۳۸ ۹۳۵ ۷۳ ۱۶
پاتایا +۶۶ ۳۸ ۴۸۹ ۴۴۹
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
بانکوک +۶۶ ۲ ۲۳۳ ۷۰۶۰
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
پاتایا +۶۶ ۳۸ ۲۵۱ ۸۰۲
پاتایا +۶۶ ۸۵ ۸۳۳ ۷۸۸۳
پاتایا +۶۶ ۳۸ ۴۱۶ ۷۱۲
بانکوک +۶۶ ۲ ۶۶۲ ۵۹۵۷
کازان +۷ ۸۴۳ ۲۹۲-۵۹-۴۸
آلمان +۴۹ ۴۰ ۲۴۸۲۴۸
بوداپست +۳۶ ۱ ۴۸۶ ۸۸۰۰
آمستردام +۳۱ ۲۰ ۲۶۲ ۹۲۶۳
کازان +۷ ۸۴۳ ۲۱۰-۰۱-۴۰
کازان +۷ ۸۴۳ ۲۷۹-۳۰-۰۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
کازان +۷ ۸۰۰ ۱۰۰-۰۷-۸۰
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
کازان
کازان +۷ ۸۴۳ ۵۲۷-۹۵-۴۰
بانکوک +۶۶ ۲ ۶۵۵ ۷۵۱۵
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
کازان +۷ ۸۴۳ ۲۷۸-۲۴-۵۹
وان +۹۰ ۴۳۲ ۲۲۲ ۴۰ ۴۰
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۶۴۵ ۰۰ ۰۶
کوش آداسی +۹۰ ۲۵۶ ۶۱۸ ۳۰ ۳۰
دبی +۹۷۱ ۴ ۷۰۷ ۷۰۷۷
دبی +۹۷۱ ۴ ۷۰۷ ۷۰۷۷
دبی +۹۷۱ ۴ ۲۲۳ ۹۰۰۰
بدروم +۹۰ ۲۵۲ ۳۵۰ ۰۱ ۰۰
بدروم +۹۰ ۲۵۲ ۳۱۱ ۲۱ ۲۱
آنکارا +۹۰ ۲۵۲ ۳۱۹ ۲۸ ۶۰
بدروم +۹۰ ۲۵۲ ۳۱۹ ۴۰ ۴۰
آنکارا
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
آنکارا +۹۰ ۳۱۲ ۴۲۵ ۱۹ ۱۹
آنکارا +۹۰ ۳۱۲ ۲۸۴ ۶۵ ۶۰
آنکارا +۹۰ ۳۱۲ ۴۲۷ ۹۲ ۰۰
آنتالیا
پوکت +۶۶ ۷۶ ۶۲۱ ۶۹۴
پوکت +۶۶ ۷۶ ۳۶۰ ۳۰۰
پوکت +۶۶ ۷۶ ۶۰۸ ۸۸۵
پوکت +۶۶ ۷۶ ۳۲۸ ۳۷۷
پوکت +۶۶ ۷۶ ۵۹۷ ۴۷۴

پربازدیدترین هتل ها

Yuvam hotel

یووام

هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نام شهر: استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۵۲۳ ۷۷ ۶۴
نمایش

Ferman Hilal

فرمان هیلال

هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نام شهر: استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۵۶ ۱۳ ۸۰
نمایش
 

کامل ترین لیست هتل های خارجی

مهمترین چالشی که در هنگام خرید تورهای خارجی و داخلی ذهن مسافران را به خود مشغول می کند، انتخاب هتل خوب با قیمت و شرایط مناسب می باشد. در این قسمت از سایت فاینداتور کاملترین لیست هتل های خارجی مربوط به کشورهای مختلف ارائه شده است. شما می توانید با مراجعه به ابتدای همین صفحه توضیحات هر هتل را مشاهده نمائید؛ در نهایت سطح قیمت و خدمات چند هتل را با یکدیگر مقایسه کنید تا با خیال آسوده سفرتان را آغاز کنید.

مقایسه هتل های خارجی

در صفحه لیست هتل های خارجی فاینداتور یک فیلتر ساده و کاربردی برای مسافران و کاربران قرار داده شده است. شما می توانید به راحتی نام شهر و یا هتل مورد علاقه‌تان را جستجو کنید تا لیست کاملی از اطلاعات مربوط به آن در اختیار شما قرار بگیرد. به طور مثال، شما قبل از خرید تور استانبول یا تور ارمنستان به صفحه هتل های خارجی فاینداتور مراجعه کنید، با استفاده از فلیترهای بالای صفحه، نام شهر مورد نظرتان (استانبول یا ایروان) را وارد کنید تا لیست کاملی از هتل ها و مراکز اقامتی آن شهر برای شما نمایش داده شود. حالا نوبت آن رسیده است که چند هتل را بررسی کنید و انتخاب نهایی را انجام دهید. اگر هتل خاصی مدنظر شما نمی‌باشد بهتر است ابتدا به لیست تورهای فاینداتور مراجعه کنید. در صفحه تورهای خارجی یا با مراجعه به منو سایت فاینداتور ابتدا تور مسافرتی را با قیمت دلخواه انتخاب کنید و سپس هتل های مرتبط با همان پکیچ را مقایسه نمائید.
در باکس دیگر امکان جستجوی نام هتل نیز برای کاربران فراهم شده است. بعضی از کاربران فاینداتور جز افرادی هستند که بسیار سفر می کنند و تجربه خرید انواع تورهای خارجی و تورهای ایرانگردی را دارند و یا از طریق آشنایان خود درباره مزایای اقامت در یک هتل خاص شنیده اند. این افراد می توانند نام انگلیسی هتل مورد نظرشان را جستجو کنند. پس از آن به صفحه توضیحات هتل مربوطه وارد شده تا اطلاعات لازم را مطالعه کنند. در این قسمت می توانید عکس های متنوع از بخش های مختلف هتل را نیز مشاهده کنید و امکانات هتل را بررسی نمائید.

انواع هتل های خارجی

آشنایی با انواع هتل ها و اقامتگاه های دنیا برای کاربران فاینداتور اهمیت فراوانی دارند به همین دلیل در مجله گردشگری فاینداتور نیز یک بخش مجزا به معرفی برترین و معروف ترین اقامتگاه ها و هتل های دنیا اختصاص داده ایم. شما می توانید با مراجعه به دسته هتل و کمپینگ با برترین هتل های کشورهای توریستی دنیا آشنا شوید.
Loading