تور ترکیبی ترکیه فیلتر

  • عنوان
  • قیمت از
  • مدت سفر
  • آژانس
  • تلفن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
فلات پارس گیتی ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۷تا۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
هیرمان گشت کبیر سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۹تا۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۱تا۱۴۰۱/۰۳/۲۷
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
بنیامین پرواز ایران ایر تور
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۸تا۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵ شب
هیرمان گشت کبیر قشم ایر
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۶
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۲تا۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۳تا۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۴تا۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۵تا۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۶تا۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۷تا۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۸تا۱۴۰۱/۰۳/۱۳
۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۹تا۱۴۰۱/۰۳/۱۴
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۰تا۱۴۰۱/۰۳/۱۵
۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۱تا۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۲تا۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۳تا۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۴تا۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۵تا۱۴۰۱/۰۳/۲۰
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۶تا۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۷تا۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۸تا۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۹تا۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۱تا۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۲تا۱۴۰۱/۰۳/۲۷
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۳تا۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۴تا۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۵تا۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۶تا۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ شب
فلات پارس گیتی ماهان
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۵تا۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۳ شب
بنیامین پرواز آسمان
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
بنیامین پرواز پگاسوس
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۶
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
فلات پارس گیتی ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۶
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۶تا۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۳ شب
الماس خاورمیانه ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۷۵۰۷۷۲ تاریخ های تور
۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۶تا۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۱تا۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ شب
فلات پارس گیتی ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۰تا۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۳تا۱۴۰۱/۰۳/۰۷
{{level1.price | commaSeparated(',') | persianNumber}}{{level1.currency}}
{{level1.startDate |persianNumber}} الی {{level1.endDate |persianNumber}} {{level1.duration |persianNumber}} شب
{{level1.travelAgency.title}} {{level1.transportCompanyTitle}}
{{level1.travelAgency.tel| persianNumber}} تاریخ های تور
{{level1.title | persianNumber}}
{{level2.price | commaSeparated(',') | persianNumber}} {{level1.currency}}
{{level2.duration |persianNumber}}شب
{{level2.startDateFa| persianNumber}}تا{{level2.endDateFa| persianNumber}}
در اینجا سعی داریم که در مدت زمان کوتاه شهرهای گردشگری و پر طرف دار در تور ترکیه را به شما معرفی کنیم. سفر به هر شهر ترکیه جذابیت خاص خود را دارد. شما می توانید با خرید یک تور ترکیبی ترکیه به شهرهای مختلف آن در یک زمان سفر کنید. تورهای ترکیبی فرصت خوبی برای بازدید از جاذبه های گردشگری مهم شهرهای مختلف ترکیه به شما می دهد، به خصوص اگر شما محدودیت زمانی و مالی داشته باشید!

تور استانبول

استانبول یکی از شهرهای مهم و پرطرف دار گردشگران دنیا محسوب می شود. شهر استانبول در سال 2010 لقب پایتخت فرهنگی اروپا را به خود اختصاص داده است. در تور استانبول شما ضمن بازدید از جاذبه های توریستی و تاریخی از مراکز خرید و تفریحی آن استفاده نمائید. اگر از گردشگران بپرسید که دلیل سفر آنها به استانبول چیست عموما با هدف تجارت و یا خرید تور استانبول را انتخاب می کنند.

تور آنتالیا

اگر به فکر تفریح و تجارت هستید آنتالیا گزینه مناسبی برای شما می باشد. این شهر ساحلی به دلیل وجود جاذبه های طبیعت گردی آن مانند پاموکاله و سه منطقه مهم گردشگری بلک، لارا و کمر محبوبیت خاصی در بین گردشگران دارد. آنتالیا یک مقصد محبوب در بین گردشگران علاقه مند به طبیعت گردی، کوه نوردی و ورزش های آبی نیز می باشد. از تله کابین آنتالیا تا اسکی و کوه نوردی کوه توروس همه و همه می تواند لذت تور آنتالیا را دوچندان کند.

تور کوش آداسی

کوش آداسی، یکی از معروف ترین شهرهای کشور ترکیه در حوزه دریای اژه می باشد که به دلیل داشتن 300 روز آفتابی برای گردشگران علاقه مند به ساحل و ورزش های آبی یک مقصد ایده آل است. از جاذبه های گردشگری کوش آداسی می توان به اِفسوس و خانه ویرجین ماری، جزیره پرندگان (Pigeon)، قلعه و موزه شهر (Byzantine)، میلی پارک (Millipark) اشاره کرد.

تور بدروم

سرزمین "آب های ابدی" لقبی است که گردشگران به جزیره بدروم داده اند. در این جزیره فوق العاده زیبا انواع باغ های زیتون، تفریحات آبی، شهر تاریخ نگار معروف هرودوت و بناهای تاریخی میزبان گردشگران خواهد بود. البته بدروم به دلیل بازارهای محلی خود یک مقصد ایده ال برای علاقه مندان به خرید و فروش می باشد.

تور وان

یکی از نزدیک ترین شهرهای توریستی ترکیه به ایران شهر وان می باشد. بسیاری از ایرانی ها به راحتی و با ماشین شخصی خود به طور زمینی وارد شهر وان می شوند. دریاچه وان، شهر قدیمی و تاریخی وان، موزه وان، سنگ بنشته خشایارشاه، گربه وان و سایر عجایب این جزیره زیبا هر ساله گردشگران را به سوی خود می کشاند.

تور آنکارا

یکی دیگر از پایتخت ها ترکیه شهر آنکارا می باشد که مانند استانبول یک مقصد خوب برای علاقه مندان به خرید و تجارت می باشد. آنکارا به عنوان یک شهر سیاسی و اقتصادی و مرکز مبادلات بین المللی در ترکیه مطرح است. از اهمیت این شهر همان بس که آرامگاه اتاتورک در آن قرار دارد.

تور آنالیا

یک مثل معروف در بین گردشگران هست که می گویند" جمعه ها در آنالیا باشیم". شهر آنالیا با وجود وسعت کم خود به عنوان شهری پر جنب و جوش است که هرگز نمی خوابد. شما در هر ساعت شبانه روز می توانید مردم را در رفت و آمد ببینید. برج قرمز، غار داملاتاش(Damlatas)، قلعه و محوطه قدیمی shipyard، کوه توروس Taurus ، ساحل کلئو پاترا و حمام ترکی آرسی (Arsi) از جمله جذابیت های گردشگری در تور آنالیا می باشد.

تور مارماریس

پادشاه سواحل گردشگری ترکیه می باشد. ساحل فیروزه ای مارماریس، غارها و جنگل های زیبا، تفریحات کروز و مسابقات ماشین رانی، قلعه مارماریس و بازار مارماریس از جمله جذابیت های جزیره برای گردشگران داخلی و خارجی می باشد.
Loading