هتل های چین

شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۱۴۵ ۱۱۱۱
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۸۷۰۶ ۲۸۸۸
پکن +۸۶ ۱۰ ۸۵۸۵ ۸۸۸۸
شیان +۸۶ ۲۹ ۸۷۹۲ ۸۸۸۸
چنگدو +۸۶ ۸۶۲۸۸۶۲۵۳۶۶۶
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
پکن +۸۶ ۱۰ ۸۸۸۶ ۹۹۹۹
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۶۱۲۸ ۸۸۸۸
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۴۳۹ ۶۰۰۰
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۵۴۱ ۸۲۲۸
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
پکن +۸۶ ۱۰ ۸۲۶۸ ۹۹۹۹
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۷۶۷ ۳۸۸۸
شانگهای
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۵۸۳۰ ۰۰۰۰
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
هانگزو +۸۶ ۵۷۱ ۸۵۰۸ ۸۸۸۸
گوانجو
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۳۸۹۳ ۳۸۸۸
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
ماکائو
شانگهای +۸۶ ۱۰ ۸۵۱۶ ۲۸۸۸
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
هانگزو +۸۶ ۵۷۱ ۸۷۱۸ ۸۸۸۸
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۴۲۶ ۶۸۸۸
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۶۱۰۸ ۹۶۸۸
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۶۶۳۷ ۹۱۱۱
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۸۳۹۶ ۶۳۳۳
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۵۲۰ ۸۹۹۹
هانگزو +۸۶ ۵۷۱ ۸۷۱۸ ۸۸۸۸
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
هانگزو +۸۶ ۵۷۱ ۸۶۰۳ ۶۶۶۶
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۵۵۵۰ ۹۹۹۹
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
هانگزو +۸۶ ۵۷۱ ۸۷۹۹ ۸۸۳۳
پکن (+۸۶)۱۰/۸۷۹۵۶۶۸۸
ماکائو +۸۵۳۲۸۸۲۸۸۸۹
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
ماکائو +۸۵۳ ۲۸۸۳ ۹۹۳۳
هنگ کنگ +۸۵۲ ۲۷۲۱ ۲۱۱۱
هنگ کنگ +۸۵۲ ۲۷۲۱ ۵۱۶۱
هنگ کنگ +۸۵۲ ۳۷۱۶ ۲۸۸۸
هنگ کنگ +۸۵۲ ۲۶۲۱ ۳۱۸۸
هتل ۵ ستاره هتل ۵ ستاره
نمایش
پکن
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۸۳۹۶ ۹۸۸۸
شانگهای ۰۰۸۶۲۱/۵۱۳۰۰۰۰۰
پکن
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۶۰۶ ۸۸۶۶
شنزن +۸۶ ۷۵۵ ۸۲۱۷ ۲۲۸۸
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۶۶۶۷ ۶۶۸۸
شانگهای ۴۰۰ ۸۸ ۴۰ ۸۸۸
پکن +۸۶ ۱۰ ۸۳۵۲ ۹۹۹۹
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۳۵۳ ۷۰۷۰
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۵۱۲ ۶۶۸۸
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۸۱۳ ۲۲۹۹
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۴۸۷ ۴۴۳۳
پکن +۸۶ ۱۰ ۵۱۹۰ ۶۶۶۶
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۳۹۸ ۹۹۹۹
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۴۰۷ ۹۹۱۱
شانگهای
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۷۶۹ ۲۱۴۰
ایوو +۸۶ ۵۷۹ ۸۵۸۸ ۰۵۵۵
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۸۷۲۰ ۶۸۸۸
شنزن +۸۶ ۷۵۵ ۸۲۳۲ ۰۸۸۸
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۵۵۵۰ ۹۹۹۹
پکن +۸۶ ۴۱۲ ۵۵۲ ۰۸۸۸
پکن +۸۶ ۱۰ ۵۸۱۳ ۹۹۸۸
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۵۰۵۰ ۹۵۰۰
پکن +۸۶ ۱۰ ۵۸۱۶ ۹۹۹۹
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۵۴۵ ۸۸۸۸
هانگزو +۸۶ ۵۷۱ ۸۵۷۷ ۰۰۸۸
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۸۶۸ ۱۱۹۹
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۴۱۵ ۵۵۸۸
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۲۷۵ ۸۸۸۸
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۸۴۱ ۲۲۱۱
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۳۵۹ ۹۹۹۹
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۷۷۳ ۱۲۳۴
چنگدو +۸۶ ۲۸ ۶۱۸۱ ۶۸۸۸
چنگدو +۸۶ ۲۸ ۶۲۹۲ ۸۸۸۸
سانیا +۸۶ ۵۹۲ ۲۰۵ ۶۹۹۹
سانیا +۸۶ ۱۳۰ ۱۵۹۱ ۵۵۵۱
هانگزو +۸۶ ۵۷۱ ۸۷۲۱ ۵۸۸۸
هانگزو +۸۶ ۵۷۱ ۸۷۶۱ ۶۸۸۸
شنزن +۸۶ ۷۵۵ ۲۵۵۸ ۶۳۳۳
شنزن +۸۶ ۷۵۵ ۲۶۶۰ ۲۲۲۲
هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نمایش
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۵۰۰ ۲۲۳۳
پکن +۸۶ ۱۰ ۶۵۲۵ ۸۸۵۵
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۸۳۳۲ ۱۹۸۸
گوانجو +۸۶ ۲۰ ۳۶۰۶ ۸۸۶۶
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۵۳۵۳ ۸۸۸۸
شانگهای +۸۶ ۲۱ ۶۳۲۶ ۵۶۶۶
ایوو +۸۶ ۲۰ ۸۷۷۵ ۶۷۷۷
هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نمایش
ایوو +۸۶ ۲۰ ۸۳۳۳ ۸۲۳۸

پربازدیدترین هتل ها

Yuvam hotel

یووام

هتل ۳ ستاره هتل ۳ ستاره
نام شهر: استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۵۲۳ ۷۷ ۶۴
نمایش

Ferman Hilal

فرمان هیلال

هتل ۴ ستاره هتل ۴ ستاره
نام شهر: استانبول +۹۰ ۲۱۲ ۲۵۶ ۱۳ ۸۰
نمایش

هتل های چین

Loading