تور ترکیه فیلتر

 • عنوان
 • قیمت از
 • مدت سفر
 • آژانس
 • تلفن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
فلات پارس گیتی ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۷تا۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
هیرمان گشت کبیر سان اکسپرس
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۹تا۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۱تا۱۴۰۱/۰۳/۲۷
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
بنیامین پرواز ایران ایر تور
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۸تا۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
الماس خاورمیانه معراج
۰۲۱۸۸۷۵۰۷۷۲ تاریخ های تور
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۵تا۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۲تا۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵ شب
هیرمان گشت کبیر قشم ایر
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۶
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۲تا۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۳تا۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۴تا۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۵تا۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۶تا۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۷تا۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۸تا۱۴۰۱/۰۳/۱۳
۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۹تا۱۴۰۱/۰۳/۱۴
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۰تا۱۴۰۱/۰۳/۱۵
۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۱تا۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۲تا۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۳تا۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۴تا۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۵تا۱۴۰۱/۰۳/۲۰
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۶تا۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۷تا۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۸تا۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۱۹تا۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۰تا۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۱تا۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۲تا۱۴۰۱/۰۳/۲۷
۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۳تا۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۴تا۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۵تا۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۳/۲۶تا۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ شب
فلات پارس گیتی ماهان
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۵تا۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
بنیامین پرواز پگاسوس
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۶
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
فلات پارس گیتی ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۱تا۱۴۰۱/۰۳/۰۶
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۶تا۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۳ شب
بنیامین پرواز آسمان
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۰تا۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ شب
فلات پارس گیتی ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۲/۳۰تا۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴شب
۱۴۰۱/۰۳/۰۳تا۱۴۰۱/۰۳/۰۷
{{level1.price | commaSeparated(',') | persianNumber}}{{level1.currency}}
{{level1.startDate |persianNumber}} الی {{level1.endDate |persianNumber}} {{level1.duration |persianNumber}} شب
{{level1.travelAgency.title}} {{level1.transportCompanyTitle}}
{{level1.travelAgency.tel| persianNumber}} تاریخ های تور
{{level1.title | persianNumber}}
{{level2.price | commaSeparated(',') | persianNumber}} {{level1.currency}}
{{level2.duration |persianNumber}}شب
{{level2.startDateFa| persianNumber}}تا{{level2.endDateFa| persianNumber}}

 شرایط تور ترکیه در دوران کرونا

 1. همانطور که می دانید مرزهای ایران و ترکیه در اسفند ماه سال 1398 به خاطر شیوع ویروس کرونا بسته شد در این میان ما همه روزه پاسخگوی بسیاری از مسافران عزیزی هستیم که قصد سفر به ترکیه را دارند و جویای خبرهای مرز ایران و ترکیه هستند و متاسفانه نمی توانیم توری به این عزیزان بفروشیم با این اوصاف اگر قصد سفر به ترکیه را در دوران شیوع ویروس کرونا دارید این موارد را در نظر داشته باشید:
  1- برای ورود به ترکیه باید جواب منفی تست کرونای خود که کمتر از 72 ساعت از آن گذشته باشد را همراه داشته باشید و ارتباطی ندارد که به صورت زمینی وارد می شوید یا هوایی.
 2. 2- مسافرانی که بیش از 72 ساعت در ترکیه ساکن هستند باید حین برگشت به ایران نیز در ترکیه تست کرونا بدهند و جواب منفی آن را همراه داشته باشند و در صورت + شدن باید 14 روز با هزینه خود قرنطینه شوند اما به دلیل خرید تور هزینه های درمانی تقبل می شود.
 3. نگران یافتن مراکز درمانی برای تست کرونا در ترکیه نباشید، لیدر تورها شما را راهنمایی کرده و پزشکان را به محل اقامت شما می فرستند تا تست بگیرند. و قیمت تست کرونا در ترکیه 250 لیر است که تا 260 لیر هم از مسافران اخذ می شود.
  3- در حال حاضر (تابستان 1400) می توان با ایرلاین های خارجی و داخلی به ترکیه سفر کرد و این کشور اعلام کرده است که به دلیل واکسیناسیون خوب مردم کشورش از 13 تیر ماه 1400 دیگر قرنطینه ای در ترکیه اجرا نمی شود.
 4. 4- برای استفاده از امکانات مختلف در کشور ترکیه مانند ورود به مراکز خرید، وسایل نقلیه عمومی و... باید کدی دریافت کنید به نام HES کد که در لینک ارائه شده به صورت کامل آن را توضیح دادیم.
 5. 5- هنوز تورهای زمینی ترکیه ارائه نمی شوند.
تور هوایی ترکیه و سفر با هواپیما همواره از محبوب ترین راه ها برای سفر به ترکیه بوده است اما با وجود میزان تورم سرسام آوری که در سه سال اخیر گریبان گیر اقتصاد ایران شده است، شاهدیم که تور لحظه آخری ترکیه و تورهای زمینی همچون تور زمینی وان، تور زمینی ترابزون و... محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند.

تور تابستان 1400 و آتش سوزی ترکیه

شاید در اخبار شنیده باشید که در ترکیه آتش سوزی سراسری رخ داده و همچنان به صورت کامل مهار نشده است. این موضوع سبب ایجاد نگرانی در برخی مسافرانی شده که قصد رزرو تورهای ترکیه را دارند یا تورهای خود را خریداری کرده اند در همین راستا لازم می دانیم که توجه شما را به موارد زیر جلب کنیم:

آتش سوزی ها در سمت جنوب ترکیه هستند.

اغلب مناطقی که دچار آتش سوزی شدند توریستی نیستند.

آنتالیا دچار آتش سوزی شده است اما آتش به مناطق شهری نرسیده و جای نگرانی نیست.

در استانبول آتش سوزی وجود ندارد و فیلم هایی که از آتش سوزی در استانبول پخش شده مربوط به یک شرکت است که به صورت کامل مهار شده است و نیازی به لغو تورها نیست.

تنها به عزیزانی که هتل یا محل اقامت آنها در جنگل ها و خارج از شهرهای اصلی و در مناطق جنوبی ترکیه واقع شده سفارش می کنیم که با آژانس مسافرتی ارائه دهنده تور خود تماس گرفته و از امن بودن ناحیه اقامتی مطمئن شوند.

به نظر شما قیمت تورهای زمینی ترکیه تا چه میزانی باشد، خرید آنها عاقلانه به نظر می رسد؟
قیمت تور هوایی ترکیه به چند عامل مختلف بستگی دارد یکی از این عوامل مقصد سفر است برای مثال تور استانبول قیمت کمتری به نسبت تور آنتالیا دارد. شرکت هواپیمایی که پرواز شما را برعهده دارد نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در قیمت هاست برای مثال اگر از پروازهای ایرانی استفاده کنید قیمت تور شما به نسبت پروازهایی مثل قطر یا ترکیش ایرلاین یا امارات و... ارزان تر خواهد شد.

قیمت تور ترکیه زمینی

بالاتر اشاره کردم که با گران شدن قیمت تورهای هوایی بسیاری از ایرانی ها به خرید تورهای زمینی ترکیه روی آوردند. تورهای زمینی خارجی از مواردی هستند که ویروس کرونا تاثیر مستقیمی بر آن داشت زیرا مرزهای هوایی ترکیه چند هفته باز شدند اما در آن زمان بازهم تور زمینی برگزار نشد بنابراین باید منتظر ماند و دید که پس از اتمام پندمی کوید 19 قیمت تورهای زمینی ترکیه چگونه خواهد شد و ما فقط می توانیم پیشبینی کنیم که قیمت ها بالاتر از شیوع این بیماری خواهد شد. به محض ارائه شدن تورهای زمینی می توانید از بخش بالایی همین صفحه به آنها دسترسی داشته باشید.

تور ترکیه استانبول

همواره تور ارزان استانبول محبوب ترین تور ترکیه در بین ایرانی هاست زیرا می توان گفت استانبول یک شهر تمام عیار است هم جاذبه های دیدنی استانبول به نسبت سایر شهرها منحصر به فرد هستند و هم مراکز خرید ارزان قیمت استانبول با شهرهای دیگر قابل مقایسه نیستند؛ طرفداران زیاد تور استانبول سبب شدند تا تور زمینی استانبول نیز پرفروش شوند؛ همچنین تور ترکیه با قطار نیز در میان اهالی اروپا مشهور است و ساکنان کشورهای اروپایی علاقه مند هستند که بیشتر با اتومبیل های شخصی و یا با قطار به ترکیه سفر کنند. حالا این امکان برای شما فراهم شده تا در فاینداتور انواع تور ترکیه و سایر کشورهای محبوب در نزد ایرانیان را مشاهده و خریداری نمایید.

به نسبت سایر شهرها منحصر به فرد هستند و هم

تور لحظه آخری ترکیه و تور ترکیه ارزان

ایرانیان علاقه زیادی به تورهای لحظه آخری دارند و در واقع نیز تورهای لحظه آخری در گذشته روش بسیار خوبی برای سفر بودند اما باز هم در چندسال اخیر به خاطر تورم در ایران در حقیقت تور لحظه آخری به معنای گذشته وجود ندارد و تورهای لحظه آخری ترکیه فقط کمی تفاوت قیمتی دارند با این وجود باز هم برای دیدن تورهای لحظه آخری ترکیه می توانید از منوهای تور ترکیه (بر اساس مقصد اصلی خود) تورهای لحظه آخری را نیز مشاهده کنید.

چطور تور ترکیه ارزان پیدا کنیم؟

یکی از عواملی که برای اغلب مسافران تعیین می کند که تور خود را از چه ایرلاین و چه آژانس مسافرتی تهیه کنند، قیمت است. شاید قیمت تورها و بلیت ها برای برخی مسافران اهمیت زیادی نداشته باشد اما واقعیت این است که هیچ کس یک سفر خوب و ارزان قیمت را رد نمی کند؛ اما چطور یک تور استانبول یا آنتالیا یا ... را با قیمت ارزان یا مناسب بودجه ای که در اختیار داریم، پیدا کنیم؟
در فاینداتور اگر از منوها استفاده کرده و مقصد خود را انتخاب کنید، یک فیلتر جامع در اختیارتان قرار می گیرد که می توانید با وارد کردن قیمتی که مورد نظر دارید و انتخاب سایر ویژگی هایی که در پی آن هستید، توری منطبق با سلایق خود بیابید. نکته مثبت در رابطه با فیلترهای فاینداتور www.findatour.co این است که تورها از میان صدها آژانس برتر ایران انتخاب می شوند و شما می توانید در رابطه با این که چه آژانسی به شما خدمت رسانی کند نیز تصمیم گیری نمایید. اگر قصد خرید تور ارزان استانبول را دارید و در شلوغی های قیمتی دوران کرونا گیج شده اید از همین لینکی که در اختیار شما قرار دادم استفاده کنید.

فرق تور با خرید بلیت از ایرلاین ها

شاید برای برخی شما عزیزان سوال پیش آمده باشد که تور به طور کلی به چه معناست و چرا برای رفتن به یک سفر خارجی بهتر است تور بخریم تا خودمان به شخصه از یک ایرلاین مانند ایران ایر بلیط هواپیما خریداری کنیم؟ به عبارت خودمانی تر چرا باید بخشی از پول را به آژانس های مسافرتی بدهیم؟
ماجرا از این قرار است که تور فقط شامل بلیت هواپیما و یا بلیط قطار و اتوبوس و... (در سفرهای زمینی) نیست بلکه زمانی که مسافر یک تور را خریداری می کند علاوه بر بلیت رفت و برگشت از خدمات دیگری چون رزرو هتل، ترانسفر از فرودگاه تا هتل و بالعکس، بیمه مسافرتی و لیدر فارسی زبان برخوردار می شود و این در صورتی است که مسافران اگر بخواهند هزینه هزیک از این خدمات را به صورت مجزا پرداخت کنند بسیار گران تر می شود.
حالا این سوال پیش می آید که چطور در کشوری مانند ایران که همه روزه همه اجناس و خدمات قیمتی افزایشی دارند ما شاهد کاهش قیمت در کنار اخذ خدمات بیشتر هستیم؟
آژانس های مسافرتی تورها را در تعداد زیاد برنامه ریزی کرد، می خرند و در اختیار مسافران قرار می دهند به عبارتی ساده تر می توان آنها را با عمده فروش ها مقایسه کرد، افرادی که اجناس بیشتر را با قیمتی ارزان تر در خدمت مشتریان قرار می دهند. خرید و برنامه ریزی در وسعت زیاد باعث می شود که قیمت هایی مانند رزرو هتل، بلیت هواپیما و... برای صاحبان آژانس های مسافرتی ارزان تر شود و آنها نیز بتوانند با قیمت بهتری خدمات خوبی را به مسافران ارائه بدهند.
یکی از دلایلی که سبب محبوبیت آژانس های مسافرتی مختلف می شود، قیمت بهتر تورهای مسافرتی توسط آنها در کنار خدمات خوب است. پس آژانس هایی که سود کمتری برای خود در نظر می گیرند تا سفر را با قیمت بهتری برای سایرین فراهم کنند همواره در صدر جدول آژانس های محبوب قرار خواهند گرفت.

تور ترکیه چه فصلی چه جایی؟

توجه شما را به پرتقاضاترین فصول سفر به شهرهای مختلف کشور ترکیه جلب می‌کنیم.

 

  بهار تابستان پاییز زمستان
استانبول  از اواسط اردیبهشت تا آخر بهار بسیار عالی  تمامی فصل پرطرفدار و خوش آب و هوا  مهر ماه پرطرفدار و سایر ماه ها کم طرفدار  کم طرفدار به دلیل بارش برف و باران و تگرگ و سرمای هوا (تورهای این فصل ارزان هستند)
آنتالیا  اواخر خرداد پرطرفدار بسیار پرطرفدار   به دلیل بادهای سرد و تعطیلی اغلب پارکهای آبی کم طرفدار  کم طرفدار
ترابزون  اواسط اردیبهشت ماه تا پایان فصل پرطرفدار  بسیار پرطرفدار (کمی هوا شرجی خواهد بود)  مهر و آبان طبیعتی جذاب و مناسب عکاسی، آذر هوا سرد  مناسب برای تفریحات زمستانی و کم طرفدار برای ایرانیان
کوش آداسی  خرداد ماه پرطرفدار بسیار خوش آب و هوا و پرطرفدار   کم طرفدار  کم طرفدار
قونیه  اردیبهشت و خرداد پرطرفدار  پرطرفدار  مهر پرطرفدار  کم طرفدار اما بسیار زیبا (اغلب برفی)
آنکارا  تمام فصل پرطرفدار  تمام فصل پرطرفدار  مهر پرطرفدار   کم طرفدار و اغلب مسافران به دلیل داشتن کارهای اداری در این فصل سفر می کنند
بدروم اواخر خرداد پرطرفدار  بسیار پرطرفدار  اوایل مهر پرطرفدار  کم طرفدار

سوالات متداول تور ترکیه

چطور تور لحظه آخری ترکیه بخریم؟

تورهای لحظه آخری تورهایی هستند که به صورت چارتری هستند و آژانسها می توانند آنها را با قیمت مناسب تری در اختیار شما عزیزان قرار بدهند، در منوی تور لحظه آخری می توانید تمامی آنها را دیده و در صورت نیاز خریداری نمایید.

چطور تور ترکیه ارزان بخریم؟

در فاینداتور تور لحظه آخری ترکیه ارائه می شود که قیمت آنها مناسب تر است در ضمن با سرچ هوشمند فاینداتور که در صفحه نخست وبسایت در اختیار شما گذاشتیم می توانید بر اساس بودجه ای که خودتان در نظر دارید، تور ترکیه مناسب خود را بیابید.

قیمت تور ترکیه چقدر است؟

تور ترکیه به نسبت این که مقصد چه شهری باشد متفاوت است برای مثال تور وان بسیار ارزان تر از تور آنتالیاست با این وجود زمان سفر و هتل و این که قصد سفر زمینی دارید یا هوایی نقش زیادی در قیمت تور ترکیه شما دارد که در لینک بالا تمامی قیمت های بروز را می توانید مشاهده کنید.

تور ترکیه به چه مقاصدی است؟

اگر دوست دارید که به ترکیه سفر کنید، امکان خرید تور استانبول، تور وان، تور ترابزون، تور آنتالیا، تور کوش آداسی، تور ازمیر، تور آنکارا، تور بدروم، تور قونیه، تور مارماریس و تور قونیه وجود دارد که همگی با قیمت و خدمات ذکر شده اند.

Loading