برای رزرو تور (هتل + بلیط + بیمه + ترانسفر + لیدر) با ما تماس بگیرید.

تاریخ های سفر

 • پنجشنبه چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۲
  شروع قیمت از   ۱۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان
 • جمعه پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
  شروع قیمت از   ۱۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان
 • شنبه جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۲۴ آذر ۱۴۰۲
  شروع قیمت از   ۱۰،۴۹۰،۰۰۰ تومان
 • پنجشنبه چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۲
  شروع قیمت از   ۱۴،۴۹۰،۰۰۰ تومان
 • جمعه پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۲
  شروع قیمت از   ۱۳،۴۹۰،۰۰۰ تومان
 • شنبه جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ ۰۱ دی ۱۴۰۲
  شروع قیمت از   ۱۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان
شروع سفر پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ۶ شب ۷ روز
۱
تهران (شروع سفر)
فرودگاه امام خمینی(Emem Khomeini Airport)
AM۰۰:۰۰ (مدت پرواز ۰۳:۳۰)
آنتالیا( ۶ شب اقامت )
فرودگاه آنتالیا(َAntalia Airport)
AM۰۳:۳۰
پگاسوس پگاسوس
بار مجاز ۰ kg Economy
۲
آنتالیا
فرودگاه آنتالیا(َAntalia Airport)
AM۰۰:۰۰ (مدت پرواز ۰۳:۳۰)
تهران (پایان سفر)
فرودگاه امام خمینی(Emem Khomeini Airport)
AM۰۳:۳۰
پگاسوس پگاسوس
بار مجاز ۰ kg Economy
پایان سفر چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲

لیست هتل ها و قیمت های تور

قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۱۸،۸۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۲۷،۴۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۲۹،۲۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۳،۵۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۸،۲۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۸،۰۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۶،۷۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۲۹،۳۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۳،۵۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۸،۵۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۹،۱۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۶،۳۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۰،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۰،۵۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۹،۵۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۰،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۵۱،۷۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۶۸،۱۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۳۹،۱۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) -۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۴،۸۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۳،۵۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۴،۳۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۲،۰۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۳،۵۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۸،۵۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۹،۷۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۵،۷۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۶،۲۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۳۶،۰۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۴،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۴،۵۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۹،۲۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۷،۶۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۸،۹۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۰،۳۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۵،۸۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۰،۳۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۲،۵۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۶،۲۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۸،۳۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۵،۱۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۸،۸۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۴۹،۹۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۷۲،۸۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۲،۱۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۲۹،۹۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۵،۸۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۹،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۶،۶۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۶۰،۱۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۸،۲۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۲،۲۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۸،۱۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۴۹،۹۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۸۲،۷۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) -۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۴۸،۶۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۷۰،۷۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۱،۸۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۸۴،۴۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۱۲۰،۴۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) -۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۴۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۷،۸۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۰،۳۰۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۰،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۴۵،۵۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۷۵،۰۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۰،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۷،۹۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۵۴،۶۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۸،۷۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۵،۱۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۸،۲۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۳۱،۲۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۴۴،۶۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۷،۳۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۰،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۷۷،۸۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۱۲۵،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۵۲،۱۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) -۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۴۷،۶۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۷۷،۱۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۱،۸۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۶۶،۷۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۱۱۱،۵۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۲۸،۲۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان
قیمت ۲ تخت (هرنفر) ۱۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان قیمت ۱ تخت (هرنفر) ۱۶،۹۹۰،۰۰۰ تومان کودک با تخت (هرنفر) ۱۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان کودک بدون تخت (هرنفر) ۱۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی
تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ الی ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
مدارک مورد نیاز اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی کرونا و یا کارت واکسن جهت ورود به ایران الزامی می باشد.
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهي و راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتي
توضیحات مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص مسافر مي باشد و آژانس هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در ساعات کاری با شماره 02148314 تماس حاصل نمایید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خارج از ساعات کاری با شماره 09351613828-09121697217 تماس حاصل نمایید. پرداخت حداقل 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است .
در تماس تلفنی با آژانس مسافرتی سبز گشت خاورميانه حتما ذکر کنید که از طریق وب سایت فاینداتور تماس گرفته اید.
آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت فرم تخلف را تکمیل کنید
شماره تماس آژانس مسافرتی سبز گشت خاورميانه ۰۲۱۴۸۳۱۴
نظرات کاربران
دیدگاه
Loading