کلمات و اصطلاحات کره ای به فارسی

کلمات و اصطلاحات کره ای به فارسی

۱۴۰۰/۱۱/۱۹
کره جنوبی با نام رسمی جمهوری کره یکی از کشورهای شرق آسیا به مرکزیت شهر سئول است. این کشور که از بیش از 4000 جزیره با داستان و تاریخ منحصر به فرد خود تشکیل شده است به دلیل داشتن تاریخ و فرهنگ غنی یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری به ویژه برای نوجوانان به حساب می آید. عملکرد عالی کره در گسترش و پیشروی هالیو یا موج کره ای در سایر کشورها به وسیله صنعت سرگرمی مانند موسیقی (شاخص ترین آن ها گروه بی تی اس و بلک پینک) و سریال (مانند سریال پربیننده بازی مرکب یا اسکویید گیم Squid Game در سال 2021) منجر به جذب هواداران کی پاپ ها Kpop یا Korean pop در سراسر جهان شده است. اگر قصد خرید تور کره جنوبی و سفر به این کشور را دارید در این بخش از فاینداتور با ما برای بررسی برخی از عبارت ها و کلمات ضروری در سفر همراه باشید.

سلام و احوالپرسی به زبان کره ای

آشنایی مقدماتی با عبارت های کره ای می تواند به شما در تعامل با افراد بومی بدون نیاز به مترجم کمک کند.
سلام: 안녕하세요: اَنیونگهاسِیُ (اَن نیونگ ها سِ یُ) a ne yongh ha se yo (رسمی) و안녕 اَنیونگ (غیر رسمی و دوستانه)
حال شما چطوره؟ 잘 지내고 있나요: چلچینگوایننی (چَل چی نِ گو ای نَ نیُ) chal chi nego ina nyo و 어떻게 지내세요: اُدُکِچینِسِیُ (اُ دُ کِ چی نِ سِ یُ) o du keh chi ne se yo
خوبم 잘 지내요: چَلچینِیو (چَل چی نِ یو) chal chi neyo
من خوشحالم 행복해요: هِنگُبکِیو (هِن گُب کِ یو) Hen gob ke yo
خیلی غمگینم 슬퍼요: سولپُیُ (سول پُ یُ) sul po yo
خسته ام 피곤해요: پیگُنِیُ (پی گُ نِ یُ) pi go ne yo
اسمت چیه؟ 이름이 뭐예요: ایرومی وُیِیُ (ای رو می وُ یِ یُ) Ee roo mee wo ye yo
اسم من ... است 제 이름은: چِیرومِن (چِی رو مِن) ... chey roo men
از ملاقات شما خوشوقتم 반갑습니다: پانگاب سوبنیدا (پان گاب سوب نی دا) pan gab sub ni da
من نمی توانم کره ای صحبت کنم 나는 한국어를 말할 수 없다: نانِن هانگوگولِل مالهالسُبدا (نا نِن هان گو بو لِل مال هال سُب دا) na nen hangu bo lel mal hal sob da
من می توانم کمی کره ای صحبت کنم 한국말 조금 말 할 수 있어요: هانگومِّل چوگوم مالهِل شی ایسُّیُ( هان گوم مِل چو گوم مال هِا شی ایس سُ ُِ) Han gum mel cho gum mal hel shi i so yo
آیا شما می توانید انگلیسی صحبت می کنید؟ 영어 할 수 있어요: یُنگِئوهال سُ ایسُیُ (یُن گِ اُ هال سُ ای سُ یُ) Yon ge o hal su I so yo و انگلیسی بلدی (صحبت کنی)؟ 영어 할 줄 알아요: یونگِئوهال چولارایُ (یُن گِ اُ هال چو لا را یُ) yoon ge o hal choo la ra yo
نه، خیر 아니요: آنیو (آ نی یو) a niyo
آره، بله네: نِ ne
لطفا آهسته (در معنای آرام و شمرده) صحبت کنید 천천히 말씀해 주세요: چانچان هیمالسومه چوسِیُ (چان چان هی مال سو مِ چو سِ یُ) chun chun he mal su meh chu se yo
روز خوبی داشته باشید 좋은 하루 보내세요: چون هارُبونِسِیُ (چون ها رُ بو نِ سِ یُ) choon ha ro boo ne se yo
خداحافظ: 안녕 اَنیونگ (غیر رسمی و دوستانه)،안녕히 계세요: اَنیونگ هِگِسِیُ (ان نیونگ هِ گِ سِ یُ) a nyung he ge se yo (برای زمانی که شما محل را ترک می کنید و شخص مقابل در آنجا می ماند)، 안녕히 가세요: اَنیونگ هِگاسِیُ (ان نیونگ هِ گا سِ یُ) A nyung he ga se yo (در زمانی استفاده می شود که شما در محل می‌مانید اما طرف مقابل قصد رفتن دارد)

گفتگو بین دو نفر در کره جنوبی

عبارت های پرکاربرد در سفر به کره جنوبی

متاسفم 최성합니다: چِسونگ هابنیدا (چِ سونگ هاب نی دا) Che song hab nida و 미안합니다: میانهابنیدا mian hab nida (در موقعیت‌های جدی‌ تر)
ببخشید 잠시만요: چامشیمانیُ cham shi ma nyo (از این عبارت زمانی استفاده می شود که قصد دارید توجه شخصی را جلب کنید یا از او می خواهید صبر کند، همچنین به علت ازدیاد جمعیت در مسیرها برای باز کردن راه خود در میان جمعیت نیز می توانید از آن استفاده کنید)
متشکرم 감사합니다: گَمساهابنیدا (گَم سا هاب نی دا) gam sahab nida) و고마워: کومائوآ (کو ما ئو آ) koo ma woa
دوستت دارم사랑해: سارانگهِه (سا رانگ هِ) sa rang he
ازت متنفرم 니가 미워: نیگامیوُ (نی گا می وُ) ni ga mi wo
شما خوشتیپ هستید 잘생겼어요: چَلسینگ گیسِّیُ (چَل سینگ گیس سِ یُ) chal sin gis se yo
شما زیبا هستی이쁘시 네요: ایپِّشینِیُ (ایپ پِ شی نِ یُ) ip pe shi ne yo
بسیار زیبا 너무 예뻐: نُمو یِپُّ (نُ مو یِپ پُ) no mu yep po و 정말 아름다워: چُنگمال آلِمدَوُ (چُنگ مال آ لِم دَ وُ) chong mal alem da wo
تولدت مبارک 생일 축하 해요: سِنگیل چوکاهِیُ ( سن گیل چو کا هِ یُ) sen gil chook ka he yo
کمک! 도와주세요: دوواجوسِیُ (دو وا جو سِ یُ) Doo wa ju se yo
چیه؟/ این چیست؟ 뭐예요: وُیِیُ (وَ یِ یُ) wo ye yo
نمی دانم 몰라요: مولّایُ (مول لا یُ) mool la yo
لطفا این ... را به من بدهید 이거 주세요: ایگُچُسِیُ (ای گُ چُ سِ یُ) I go cho se yo

گفتگو در کره جنوبی

کلمات و اصطلاحات مربوط به اماکن در زبان کره ای

اگر گم شدید یا در جستجوی آدرس جایی بودید، می توانید با جاگذاری کلمات مدنظر خود در الگوی زیر راه خود را پیدا کنید و علاوه بر این از فرصت تعامل با مردم بومی و تمرین زبان کره ای برخوردار شوید.
من راهم را گم کردم/گم شدم 길을 잃었어요: گیلِ ایلُسُّیُ (گی لِ ای لُس سُ یُ) gi lel i lus so yo
ببخشید (توجه) 실례합니다: شیلِهَمنیدا (شی لِ هَم نی دا) Shi le ham ni da، آیا می دانید ... کجاست؟ 어디인지 아세요: اُدی ئینجیاسِیُ (اُ دی ئین جی یا سِ یُ) o di een ji ia se yo
... کجاست؟ 어디예요: اُدی یِیُ (اُ دی یِ یُ) o di ye yo
هتل 호텔: هُتِل
هاستل 호스텔: هوستِ (هوس تِ) hoos te
متل 모텔: موتِل moo tel
رستوران 레스토랑: رستوران
مرکز خرید 쇼핑 센터: شوپینگ سِنتُ shooping sen tow
بازار 시장: شیجَن shi jan
ایستگاه مترو 지하철역: چیاچُلیِئو chia chol ye o
ایستگاه اتوبوس 버스정류장: بُسِ جونگیو جَنگ jong yu jang bo se
بیمارستان 병원: یُنگوان (ینگ وان) yong wan
داروخانه 약국: یاگ کو yag ku
اداره پلیس 경찰서: یُنگ چِلسُ (ینگ چل سُ) yong chel so
دستشویی/ سرویس بهداشتی 화장실: هاجانگشیل (ها جانگ شیل) ha jang shil

مرکز خرید و بازار محلی کره

جهت ها به زبان کره ای

با استفاده از جهت های اصلی می توانید مسیر خود را با صرف زمان و سرگردانی کمتر پیدا کنید و به مقصد موردنظر خود برسید.
شرق 동: دونگ dong
غرب 서: سُئو (سُ اُ) so o
جنوب 남쪽: نَمجُ (نَم جُ) nam jo
شمال 북쪽: پوکجُ (پوک جُ) pug jo
این جا 여기: یُگی (یُ گی) yo gi
آن جا 거기: هُگی (هُ گی) ho gi
مستقیم 직진: چیک چین chik chin
مستقیم برو 직진 가세요: چیگچینگاسِیُ (چیگ چین گا سِ یُ) chig chin ga se yo
سمت راست 오른쪽 가세요: اورِنجُک گاسِیُ (او رِن جُک گا سِ یُ) O ren jok ga se yo
به راست بپیچید/ به سمت راست بروید 오른쪽으로 가세요: اورِنجُکُرو گاسِیُ
به سمت چپ برو 왼쪽 가세요: وِنجُگ گاسِیُ (وِن جُگ گا سِ یُ) ven jog ga se yo
به چپ بپیچید 왼쪽으로 가세요: وِنجُگرو گاسِیُ

جهت ها به زبان کره ای

روزهای هفته در زبان کره ای

آگاهی از روزهای هفته می تواند به شما در سفر در بسیاری از موارد از خرید کردن در بازارهای محلی گرفته تا شرکت در همایش ها و فستیوال ها، اطلاع از باز و بسته بودن جاذبه های گردشگری، تعیین روز مصاحبه شغلی یا قرار ملاقات و بسیاری موارد دیگر کمک شایانی کند.
شنبه 토요일: تُیُئی(ل) (تُ یُ ای(ل) to yo il
یکشنبه 일요일: ایلُئی(ل) i lo il
دوشنبه 월요일: وُلُئی(ل) wo lo il
سه شنبه 화요일: هایُئی(ل) ha yo il
چهارشنبه 수요일: سویُئی(ل) su yo il
پنجشنبه 목요일: موگوئی(ل) moo goo il
جمعه 금요일: کومیوئی(ل) kum yo il
دیروز 어제: اُجِ o je
امروز 오늘: اونواِل (او نو اِل) oo no el
فردا 내일: نِئیل (نِ ئیل) ne il
الان 지금: چیگِم (چی گم) chi gem
بعدا 나중에: ناجونگ اِ (نا جونگ اِ) na jung e امروز چه روزی است؟ | امروز چند شنبه است؟ 오늘은 무슨 요일입 니까: اُنیرِن بوسون یو ایریم نیکّا امروز شنبه است. 오늘은 토요일이다: اُنیرِن تویوئیل ایدا o ni ren to yo il ida

فصل های سال به زبان کره ای

بهار봄: بُم bom
تابستان 여름: یاروم ya rum
پاییز가을: کائِل ka el
زمستان 겨울: کِئُل
فصل 시즌: شیجِن shi jen
فصل زمستان: کِئُل شیجِن

فصل های سال به زبان کره ای

اعداد در زبان کره ای

عددها بر اساس کارآیی به دو دسته اعداد چینی کره ای sino و اعداد کره ای native تقسیم می شوند.

اعداد چینی کره ای

از این اعداد برای شمارش پول، شماره تلفن، تاریخ، قد وزن و زمان (دقیقه و ثانیه) استفاده می شود.
یک 이: ایل il
دو 삼: ای e
سه 사: سَم sam
چهار 오: سَ sa
پنج 육: اُ o
شش 칠: یوک yuk
هفت 팔: چیل chil
هشت 구: پال pal
نه 십: کو ku
ده 십: شیپ ship
فرمول زیر برای ساخت اعداد تا نود و نه استفاده می شود:
یازده مجموع ده و یک است بنابراین اول عدد ده و بعد سایر اعداد (مثلا یک) را می نویسیم یا بیان می کنیم.
یازده십일(ده + یک): شیپ ایل
دوازده십이: شیپ ای
بیست از حاصل 2 ضربدر 10 به دست آمده بنابراین اول عدد دو و بعد ده را می گوییم و به همین ترتیب این الگو را تکرار می کنیم.
بیست이십 (2 ده تا): ای شیپ
سی삼십 (3 ضربدر ده): سم شیپ
چهل사십: س شیپ
پنجاه오십: ا شیپ
شصت육십: یوک شیپ
هفتاد칠십: چیل شیپ
هشتاد:팔십 پال شیپ
نود구십: کو شیپ
بیست و یک 이십일(بیست+ یک): ای شیپ ایل
نود و نه구십 구(نود + نه) کوشیپکو
صد 백 : بِگ beg
دویست 이백: ای بِگ
سیصد 삼백: سمبگ
این چنده؟ (سوال از قیمت) 이거 얼마예요: ایگُئُل مایِیُ (ای گُ اُل ما یِ یُ) E go ol ma ye yo

اعداد کره ای

برای بیان ساعت، سن و شمارش (افراد، حیوانات و اشیا) از اعداد کره ای استفاده می شود.
یک 하나: هانا ha na
دو 둘: تول dul
سه 셋: سِت set
چهار넷: نِت ne
پنج 다섯: هَسُت ha sot
شش여섯: یُسُت yo sot
هفت 일곱:ایلگُب il gob
هشت여덟: یُدُل yo dol
نه 아홉: اَهُب a hob
ده열: یُل yol
یازده열하나: یُل هانا (مانند الگوی اعداد چینی) yol hana
بیست스물: سومول su mool
سی서른: سُرِن so ren
چهل마흔: ماهِن ma hen
پنجاه쉰: شین shin
شصت예순: یِسون ye soon
هفتاد일흔: ایلخِن il khen
هشتاد여든: یُدِن yo den
نود아흔" آخِن a khen
ساعت چنده؟몇 시에요: میُشی یِیُ (می یُ شی یِ یُ) mio shi ye yo

اعداد در زبان کره ای

کلمات کره ای مرتبط با پوشاک

در هنگام خرید از بازارهای محلی یا مراکز خرید دانستن چند کلمه مرتبط با پوشاک مدنظر خود خالی از لطف نیست.
کفش 신발: شینبَل shin bal
جوراب 양말: یانگ مَل yang mal
دامن 스커트: سیکُتِّ se kot te
شلوار바지: پاچی pa chi
لباس زیر 속옷: سُگُس sogos
پیراهن 셔츠: چُتچِ chot che
بلوز 블라우스: بُلَوسِ bo law se
تی شرت 티셔츠: تیشُتشِ ti shot she
کت و شلوار정장: چُنگ جا chong ja
کمربند 벨트: پِلتِ pel te
کروات 넥타이: نِگ تائی neg ta e
دستکش 장갑: چانگاپ chan gap
کلاه 모자: بوجا bo ja

کلمات کره ای مرتبط با پوشاک

لوازم ضروری کودک در زبان کره ای

پوشک نوزاد 기저귀: کیجُوّی ki jow wi
شیرخشک 분유: پون یُ poon yo
پستانک بچه 아기 젖꼭지: آگی چوکوپ چی a gi chu kup chi 
شیشه شیر بچه 아기 우유병: آگی یویوب یِ اُ a gi yoyob ye o

لوازم ضروری کودک در زبان کره ای

رنگ ها در زبان مردم کره جنوبی

دانستن رنگ ها می تواند به شما در هنگام خرید پوشاک یا سایر کالاهای موردنظرتان کمک کند.
سیاه 검정색: کُمجُنسِ(ک) kom jon sek
سفید 흰색: هینسِ(ک) hin sek
خاکستری 회색: هُئِسِ(ک) howe sek
قرمز 빨간색: بالگانسِ(ک) bal gan sek
آبی 파란색: پارانسِ(ک) pa ran sek
زرد 노란색: نورانسِ(ک) noo ran sek
سبز 녹색: نوکسِک nook sek
نارنجی 주황색: چوهانسِ(ک) choo han sek
بنفش 보라색: پوراسِ(ک) poo ra sek
قهوه ای 갈색: کَلسِ(ک) kal sek
طلایی 금색: کومسِ(ک) koom sek
نقره ای 은색: اونسِ(ک) on sek
چه رنگی است؟ 무슨 색입니까: بوسِن سِگیپنیکا bu sen segip ni ka

رنگ ها در زبان مردم کره جنوبی

کلمات مربوط به خانواده در زبان کره ای

علاوه بر افزایش دایره واژگان شما برای معرفی نسبت های نسبی و سببی می توانید از این واژه ها استفاده کنید. پدر بزرگ و مادربزرگ 조부모: چوبومُ choo bu mo مادربزرگ 할머니: هالمُنی hal mo ni
پدربزرگ 할아버지: هارابوجِی ha ra bo jei
مادر 어머니: اُمُنی o mo ni
پدر아버지: اَبُجی a bo
مادر خوانده، نامادری: 의붓 어머니: اُیبوت اُمُنی oi but o mo ni
پدرخوانده، ناپدری 의붓 아버지: اُیبوت اَبُجی oi but a bo ji
مادر همسر배우자의 어머니: بِئوجایی اُمُنی (be o ja i o mo ni
پدر همسر배우자의 아버지: بِئوجایی اَبُجی
عروس 며느리: میونُری myono ri
داماد 사위: ساوی sa wi
خواهر 자매: چامِ cha me
خواهر همسر배우자의 자매: بِئوجایی چامِ
برادر형제: هیونگجِ hi yong je
برادر همسر 배우자의 형제: بِئوجایی هیونگجِ
پسر خواهر یا برادر 남자 조카: نامجاجوکّا nam ja jo kka
دختر برادر یا خواهر 여자 조카: یُجاجوکّا yo ja jok ka
نوه دختری 손녀: سُنیِئوson ye o
نوه پسری 손자: سُنجا son ja
خاله، عمه 이모: ئیمُ e mo
دایی،عمو 숙부: سوکبو sook boo
کازین 사촌 형제: ساچُنگ هیونگجِ
زن 아내: آنِ a ne
شوهر 남편: نامپیان nam pian
او کیست؟ 그는 누구인가: کونِن نوگو اینگا ku nen nugu inga

اصطلاحات مرتبط با احترام در زبان کره ای

یکی از مشخصه های اصلی مردم کره احترام به یکدیگر به ویژ بزرگسالان است و این امر در این کشور بسیار مشهود است بنابراین برای صدا کردن و مورد خطاب قرار دادن دیگران از این واژه ها استفاده کنید.

آقا 아저씨: اَجوشّی a jush shi
خانم 아줌마: اَجوما a ju ma
برادر بزرگتر: 오빠اوپا opa (اگر شما خانم هستید و می خواهید مردی آشنا از فامیل یا دوستان را مورد خطاب قرار دهید) و 형 هیونگ hiung (اگر شما آقا هستید و می خواهید مردان فامیل یا دوستی که بزرگتر از شما هستند را مورد خطاب قرار دهید از این کلمه استفاده کنید)
خواهر بزرگتر: 누나 نونا noona (زمانی که مردان کم سن و سال زنان بزرگتر از خود را مخاطب قرار می دهند) و 언니 اُنّی on ni(زمانی که خانم های کم سال خانم های بزرگ را مخاطب قرار می دهند)
خواهر کوچکتر 여동생: یُدونسِنگ yo don seng
برادر کوچکتر 남동생: نامدونسنگ nam don sang
دوست ها همسال (وقتی همدیگر را مورد خطاب قرار می دهند) 친구: چینگو chin gu
سینیور (senior)، ارشد 선배: سُنبِ Sun be (برای افرادی که زودتر از شما کار یا مدرسه را شروع کرده باشند و تجربه بیشتری دارند استفاده می شود)
جونیور (Junior): 후배 هوبِ hoo be (برای کسانی که دیرتر از سینیورها کار و مدرسه را شروع کرده اند و تجربه کمتری دارند استفاده می شود)

کلمات مربوط به خانواده در زبان کره ای

سخن فاینداتور

شما دانستن چه اصطلاحات و کلمات ضروری دیگری را در سفر به کره جنوبی ضروری می دانید؟ چنانچه در تلفظ و نگارش کلماتی که در این صفحه نوشته شد اشکالی می بینید لطفا شکل صحیح آن را برای ما در بخش کامنت ها بنویسید و فاینداتور را به دوستداران زبان کره ای نیز معرفی کنید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.
۳۳۵۲۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ نویسنده : الهه باغبان

سوالات متداول کلمات و اصطلاحات کره ای به فارسی

معنی آجوشی به فارسی چه می شود؟ | آجوما یعنی چی؟

아저씨 اَجوشّی معنای "آقا" می دهد.

아줌마 اَجوما معنای "خانم" می دهد.

معنی نونا به کره ای و معنی اونی به کره ای چیست؟

نونا 누나 :خواهر بزرگتر (زمانی که مردان کم سن و سال زنان بزرگتر از خود را مخاطب قرار می دهند)

اُنّی 언니:  خواهر بزرگتر (زمانی که خانم های کم سال خانم های بزرگ را مخاطب قرار می دهند)

معنی اوپا به کره ای چیست؟

اوپا  오빠 به معنای برادر بزرگتر است که خانم ها برای احترام مردی آشنا از فامیل یا دوستان را با این واژه مورد خطاب قرار می دهند.

مکالمه کوتاه به کره ای چطور گفته می شود؟

سلام: 안녕하세요: اَنیونگهاسِیُ
حال شما چطوره؟ 잘 지내고 있나요: چلچینگوایننی، اُدُکِچینِسِیُ
خوبم 잘 지내요: چَلچینِیو
اسمت چیه؟ 이름이 뭐예요: ایرومی وُیِیُ
اسم من ... است 제 이름은: چِیرومِن (چِی رو مِن)
از ملاقات شما خوشوقتم 반갑습니다: پانگاب سوبنیدا
روز خوبی داشته باشید 좋은 하루 보내세요: چون هارُبونِسِیُ
خداحافظ: 안녕 اَنیونگ

نظرات کاربران
دیدگاه
Loading