هند | کد تلفن،واحد پول،اقتصاد،درباره تاریخ هند،هندوستان - فاینداتور