شامونیکس,روستای شامونیکس,فرانسه,گردشگری فرانسه,دیدنی های فرانسه-فاینداتور