کلمات کلیدی ترکی استانبولی، ترکی استانبولی در سفر

اعداد به حروف فارسی اعداد ترکی استانبولی اعداد انگلیسی
یک bir one
دو iki two
سه üç three
چهار dört four
پنج beş five
شش altı six
هفت yedi seven
هشت sekiz eight
نُه dokuz nine
ده on ten
یازده on bir eleven
دوازده on iki twelve
سیزده on üç thirteen
بیست yirmi twenty
سی otuz thirty
چهل kırk FOURTY
پنجاه elli fifty
شصت altmış sixty
هفتاد yetmiş seventy
هشتاد seksen eighty
نود doksan ninety
صد yüz hundred
هزار bin thousand
میلیون milyon million
میلیارد milyard billion
اولی / اولین birinci first
دومی / دومین ikinci second
سومی / سومین üçüncü third
شماره numara a number
در خط sıralı ordinal
رقم rakam a digit

فارسی ایام هفته ترکی ایام هفته
دو شنبه Pazartesi
سه شنبه Salı
چهار شنبه Çarşamba
پنج شنبه Perşembe
جمعه Cuma
شنبه Cumartesi
یک شنبه Pazar

جدیدترین مطالب گردشگری ایران و جهانبه کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید