توجه

Home
رای دهید:
تعداد رای ها: 0 | امتیاز: 0.00 از 5 فرم عدم حضور مسافر در روز اجرای تور

بنام خداوند جان آفرین

شرکت   ...TOUR

فرم عدم حضور مسافر در روز اجرای تور

نام شهر:

نام تور:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی مسافر غایب

نام هتل

شماره اتاق

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

…………………………………….

شماره تلفن همراه ایران

…………………………………….

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

…………………………………….

شماره تلفن همراه ایران

…………………………………….

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

…………………………………….

شماره تلفن همراه ایران

…………………………………….

امضاء

امضاء

امضاء

این شرکت جهت حفظ حقوق سایر مسافران محترم، اقدام به اجرای تور بدون حضور آنان نمود.

نام و امضاء لیدر تور
                                                                                                                                          تهیه و تنظیم : داود صادقیShare


به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید