توجه

Home

بنام خداوند جان آفرین

ترانسفر کردن مسافران محترم از فرودگاه به هتل .
آنتالیا /  اسپارتا به تاریخ:---------------------------------- روز --------------------------- ،تنی چند از مسافران که نام آنان در جدول زیر قید می گردد، جهت ترانسفر شدن به هتل مربوطه حاضر نگردیدند.
لذا شرکت .... TOUR جهت حفظ حقوق مسافران محترم حاضر، پس از ------------------- دقیقه انتظار، اقدام به ترانسفر آنان نمود.

نام و نام خانوادگی مسافر غایب

نام هتل

شماره پرواز


مراتب به تائید مسافران محترم حاضر رسید.

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء

نام و نام خانوادگی مسافر حاضر

شماره تلفن همراه ایران

امضاء

نام و امضاء راهنمای تور


تهیه تنظیم : داود صادقی


Share


به کانال تلگرام فاینداتور بپیوندید