سفارت دانمارک

تلفن
2260 1363 / 2260 7020 / 2264 0009 / 2200 0476
تلفن اضطراری
0912 148 5603 / 6670 1243
thramb@um.dk
سایت اینترنتی
www.ambtehran.um.dk
ساعات اداری
08:30 - 16:00 - 08:00 - 15:30 Thursday
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
5th of June
نشانی
تهران، خیابان شریعتی، خیابان الهیه، خیابان دشتی، پلاک 10
Loading