تور کلمبو + کندی + بنتوتا نوروز98 , آژانس مسافرتی لیماک پرواز ایرانیان پایتخت , امارات , 8443 | فاینداتور

تور کلمبو + کندی + بنتوتا نوروز98 آژانس مسافرتی لیماک پرواز ایرانیان پایتخت  1397/12/28   هوایی - امارات  7 شب 02122878200  1398/01/10 9,100,000 تومان

تور کلمبو + کندی + بنتوتا نوروز98 آژانس مسافرتی لیماک پرواز ایرانیان پایتخت

رای دهید:
اشتراک گذاری
تهران
کلمبو کندی بنتوتا
تاریخ شروع تور:  1397/12/28
نوع سفر:   هوایی - امارات
تاریخ پایان تور:  1398/01/10
مدت اقامت:  7 شب
 • مقصد
 • مدت
 • توضیحات
 • کلمبو
 • 3 شب
 • کندی
 • 2 شب
 • بنتوتا
 • 2 شب
هتل های این پکیج
نام هتل خدمات و درجه قیمت 2 تخت (هر نفر) قیمت 1 تخت (هر نفر) کودک با تخت (هر نفر) کودک بدون تخت (هر نفر) توضیحات
ستاره B.B
ستاره B.B
ستاره B.B
9,100,000 تومان + 710 یورو 9,100,000 تومان + 1,290 یورو 7,010,000 تومان + 245 یورو 7,010,000 تومان + 105 یورو
ستاره B.B
ستاره B.B
ستاره B.B
9,100,000 تومان + 570 یورو 9,100,000 تومان + 1,020 یورو 7,010,000 تومان + 245 یورو 7,010,000 تومان + 105 یورو
ستاره B.B
ستاره B.B
ستاره B.B
9,100,000 تومان + 520 یورو 9,100,000 تومان + 895 یورو 7,010,000 تومان + 245 یورو 7,010,000 تومان + 105 یورو
ستاره B.B
ستاره B.B
ستاره B.B
9,100,000 تومان + 675 یورو 9,100,000 تومان + 1,145 یورو 7,010,000 تومان + 290 یورو 70,100,000 تومان + 105 یورو
اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی
تاریخ 1397/12/28 الی 1398/01/10
مدارک مورد نیاز پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ویزای سریلانکا 40 دلار می باشد که توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می شود
خدمات آژانس ترانسفر رفت و برگشت و بین شهری-اقامت در اتاق استاندارد همراه با صبحانه-راهنمای انگلیسی زبان -سیم کارت به ازای هر اتاق
توضیحات **هزینه گشت ها به عهده خود مسافر می باشد** روز اول :ﻓﺮودﮔﺎه / ﮐﻠﻤﺒﻮ ورود به ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ھﺘﻞ ﮐﻠﻤﺒﻮ ﮐﻞ روز ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ھﺘﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﻠﻤﺒﻮ ﮔﺸﺖ ﮐﻠﻤﺒﻮ روز دوم: ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧه در ھﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻮر ﺷﮭﺮی در ﮐﻠﻤﺒﻮ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ دﯾﺪن ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل، ﻣﻮزه و ﻣﻌﺒﺪ ﮔﺎﻧﮕﺎراﻣﺎ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﻠﻤﺒﻮ | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧه روز سوم : ﮐﻠﻤﺒﻮ / ﭘﯿﻨﻮاﻻ / ﮐﻨﺪی ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧه در ھﺘﻞ ﺑه ﮐﻨﺪی ﻣﯽ روﯾﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ از ﻓﯿﻞ ھﺎی ﭘﯿﻨﻮاﻻ و ﺑﺎغ ادوﯾه ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷت روز چهارم : ﮐﻨﺪی ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧه در ھﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻮر ﺷﮭﺮی را در ﮐﻨﺪی ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ، ﺑﺎزار ﮐﻨﺪی، ﻣﻮزه ﺟﻮاھﺮات، و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭼﺎی. *ﺑﻌﺪاز ﻇﮭﺮ ﺑه دﯾﺪن ﻣﻌﺒﺪ دﻧﺪان و ﻧﻤﺎﯾﺶ رﻗﺺ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﻨﺪی | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧه روز پنجم : ﮐﻨﺪی- ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧه در ھﺘﻞ ﺑﮫ ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ ﮐﻞ روز ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ. *ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ روز ششم : ﮔﺎﻟه/ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧه در ھﺘﻞ ﺑﮫ ﮔﺎﻟه ﻣﯽ روﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻮر ﺷﮭﺮی ﮐﻮﺗﺎه در ﮔﺎﻟه و ﻗﻠﻌه ھﻠﻨﺪی ھﺎ را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ در ﻣﺴﯿﺮ، ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری رودﺧﺎﻧه ﻣﺎدھﻮ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری از ﻻک ﭘﺸﺖ ھﺎ را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧه روز هفتم : ﮐﻨﺪی- ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧه در ھﺘﻞ ﺑه ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ.ﮐﻞ روز ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ. ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧه روز هشتم :ﺑﻨﺘﻮﺗﺎ / ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﺲ از ﺻﺒﺤﺎﻧه، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ از ھﺘﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. | وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ – ﺻﺒﺤﺎﻧه
در تماس تلفنی باآژانس حتما ذکر کنید که از طریق وب سایت فاینداتور تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت فرم تخلف را تکمیل کنید آژانس مسافرتی لیماک پرواز ایرانیان پایتخت : 02122878200 فرم تخلف

دیگر تورها
 • عنوان
 • قیمت از
 • تاریخ
 • آژانس
 • شماره تماس
نظرات کاربران
نام
ایمیل
موبایل
کد امنیتی
Captcha
نام
ایمیل
موبایل
کد امنیتی
Captcha