سفارت بلژیک

تلفن
220 416 17 - 220 492 47 - 220 400 73
تلفن اضطراری
0912 105 2201, 0912 132 9193
Teheran@diplobel.be
سایت اینترنتی
www.diplomatie.be /Tehran
دفتر ویزا
Sun., Mon., Tues., 08:30 - 11:30)
ساعات اداری
08:00 - 12:30 , 13:00 - 15:30
روزهای تعطیل
جمعه و شنبه
روز ملی
21st of July
نشانی
تهران، خیابان فرشته، خیابان شهید فیاضی، پلاک 155 و 157